Działalność taka może być także prowadzona w formie indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład a także spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska.

Wszystkie te modele charakteryzują się tym, że są prowadzone w ramach działalności gospodarczej. Można wybrać również formę bardziej rozbudowaną, jaką jest podmiot leczniczy.

„Warunki prowadzenia działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej przez lekarza dentystę zależą od tego, jaką formę jej prowadzenia wybierze” – czytamy we wstępie do publikacji.

Autorka opracowania przypomina, że lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską musi posiadać prawo wykonywania zawodu i nie może być przy tym zawieszony w tym prawie ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych, nie może też być ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu ani pozbawiony możliwości wykonywania zawodu lub zawieszony w wykonywaniu zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego lub zastosowanym środkiem zapobiegawczym.

Lekarz ten musi dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, musi być ono wyposażone w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Poza tym musi posiadać opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków wymaganych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych i wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Musi też zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz umowę dotyczącą odbioru i utylizacji odpadów medycznych.

Poza tym, rejestrując specjalistyczną praktykę, lekarz dentysta, na przykład w zakresie chirurgii szczękowej, ma obowiązek posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

Rodzaj procesu rejestracji praktyki lekarza dentysty uzależniony jest od wyboru, jaką praktykę chcecie prowadzić. Jeżeli jest to indywidualna praktyka lub specjalistyczna indywidualna praktyka lekarza dentysty to prowadzący taką działalność musi posiadać prawo do lokalu (czyli umowę najmu, podnajmu, użyczenia lub akt własności), musi zarejestrować działalność gospodarczą, musi podpisać umowę na utylizację odpadów medycznych, uzyskać decyzję inspekcji sanitarnej, zawrzeć umowę dotyczącą obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz złożyć formularz wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do biura okręgowej izby lekarskiej i dokonać opłaty rejestracyjnej. Jeżeli działalności jest prowadzona wyłącznie w zakładzie leczniczym, potrzebna jest umowa z podmiotem leczniczym na świadczenia usług, rejestracja działalności gospodarczej oraz umowa dotycząca ubezpieczenia.

 [-OFERTA_HTML-]

 

W pracy omówiono problematykę dotyczącą rejestracji działalności stomatologicznej, obowiązków sanitarnych oraz obowiązków związanych z przeciwdziałaniem zakażeniom i bezpieczeństwem biologicznym, odpadów medycznych, dokumentacji medycznej i zgody na leczenie, ochrony danych osobowych oraz zatrudniania pracowników.

Publikacja została wzbogacona o 180 wzorów dokumentów niezbędnych do prowadzenia gabinetu stomatologicznego.

Wzory pism dostępne są w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.dokumentacja-gabinetu-stomatologicznego.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Można je modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Opracowanie przeznaczone jest dla lekarzy stomatologów prowadzących indywidualną praktykę, właścicieli dużych gabinetów i klinik stomatologicznych oraz studentów stomatologii.


Informacja o autorce

Ewa Mazur-Pawłowska - adwokat, prowadzi autorskie kursy i szkolenia dotyczące dokumentacji w stomatologii oraz bezpieczeństwa stomatologa przed roszczeniami pacjentów, a także konsultacje indywidualnych spraw lekarzy dentystów, których reprezentuje również przed sądami.

 

Źródło: www.profinfo.pl