W wyniku tej zmiany legitymacja szkolna może stać się podstawą do zweryfikowania uprawnień do świadczeń zdrowotnych. 

Dotychczas numer PESEL dziecka nie był umieszczony ani w legitymacji szkolnej ani w dowodzie osobistym rodzica. Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie 23 stycznia 2015 roku.

Cały artykuł www.rp.pl