Artykuł 6 ustawy z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej mówi, że lekarzem POZ jest przede wszystkim lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej. Jak zauważa prof. ucz. dr hab. Sebastian Sikorski, adwokat, na gruncie tego przepisu przewidziane zostały także inne wymogi pozwalające zakwalifikować danego lekarza do kategorii lekarza POZ.

 

- Już bowiem samo odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny rodzinnej pozwala lekarza takiego objąć definicją lekarza POZ. Jak dodaje, w przypadku lekarza posiadającego specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii – który ukończył jednocześnie kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej - występuje pewne ograniczenie. - Mianowicie, lekarz posiadający takie kwalifikacje może sprawować opiekę nad pacjentem wyłącznie do ukończenia przez niego 18. roku życia – mówi prof. Sikorski. Lekarzem POZ jest także lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej. Dodatkową tutaj przesłanką wynikająca z art. 9 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, jest zawarcie przez lekarza z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Umowa może być też pomiędzy podmiotem, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia taką umowę zawarł oraz wybór lekarza - jako lekarza POZ - przez pacjenta.

Sprawdź w LEX: Czy przepisy określają minimalny wymiar etatu, na jaki powinien zostać zatrudniony lekarz POZ? >

 

Kurs medycyny rodzinnej dla internisty i pediatry w tym roku

Definicją lekarza POZ objęty został także lekarz posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, z zastrzeżeniem, że udzielał świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 r. oraz ukończył kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Interniści i pediatrzy, muszą ukończyć kurs medycyny rodzinnej, aby od 2025 r. kontynuować pracę w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Będą mogli zrobić to online. Mają na to ten rok. Pisaliśmy o tym na Prawo.pl

Czytaj także na Prawo.pl: Będą kursy online dla internistów i pediatrów z POZ, ale tylko w przyszłym roku

- Zgodnie z przywołanym już art. 6 ust. 4 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej kurs w dziedzinie medycyny rodzinnej organizuje instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498) lub Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – zaznacza prof. Sebastian Sikorski.

Czytaj także na Prawo.pl: Pediatra i internista w POZ tylko po kursie medycyny rodzinnej

 

Inny lekarz, który może być lekarzem POZ

Równocześnie prof. Sikorski podkreśla, że kolejna grupa lekarzy objętych definicją lekarza POZ wynika z art. 14 ustawy z 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. - Zgodnie z nim prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – po dniu wejścia w życie tej nowelizacji – zachowuje także lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie medycyny ogólnej lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii oraz inny lekarz, który udzielał nieprzerwanie – przed 29 września 2007 r. (wejście w życie nowelizacji – red.) – przez okres nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – dodaje prof. Sikorski.

Sprawdź w LEX: Czy istnieje obowiązek corocznej wizyty kontrolnej u lekarza specjalisty, aby lekarz POZ mógł pacjentowi wystawić recepty refundowane? >