Sejm RP na 80 posiedzeniu, które zakończyło się 28 listopada 2014, ustalił ostateczny kształt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Ustawa wprowadza jednolity system orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej.

Dotychczas funkcjonowanie tych komisji było uregulowane w rozporządzeniach.

Zgodnie z przyjęta ustawą, w miejsce systemu orzecznictwa obejmującego: wojewódzkie komisje lekarskie, okręgowe komisje lekarskie i Centralną Komisję Lekarską (CKL) wprowadzono system dwuinstancyjny złożony z rejonowych komisji lekarskich i CKL.

Dotychczasowe zatwierdzanie orzeczeń komisji wojewódzkich przez komisje okręgowe zastąpiono trybem skargowym. Jeśli funkcjonariusz lub kandydat do służby nie będzie się zgadzał z treścią orzeczenia komisji rejonowej, będzie miał prawo odwołać się do Centralnej Komisji Lekarskiej z siedzibą w Warszawie.

CKL będzie mogła rozpatrywać odwołania również poprzez składy orzekające działające na terenie kraju. Konkretne miejscowości określi w zarządzeniu minister spraw wewnętrznych.

Ustawa ujednolica także kategorie zdolności kandydatów do służby i funkcjonariuszy. W przypadku funkcjonariuszy wprowadza kategorie: A – „zdolny do służby”, B – „zdolny do służby z ograniczeniem”, C – „niezdolny do służby”. Natomiast w odniesieniu do kandydatów nowe przepisy przewidują kategorie: Z – „zdolny”, N – „niezdolny”. Nowelizacja zostanie następnie przekazana prezydentowi do podpisu.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 1 grudnia 2014 r.