Na liście znajduje się 11 jednostek: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie – Klinika Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. W. Biegańskiego w Łodzi, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy sp. z o.o. w Gdańsku, Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu, Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczecinie, ZZOZ Szpital Śląski w Cieszynie oraz Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych apeluje też do wszystkich kierowników medycznych laboratoriów diagnostycznych o zachowanie szczególnej ostrożności i pracy zgodnie z aktualnymi wydawanymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Rada podkreśla, że diagności laboratoryjni i pracownicy medycznego laboratorium diagnostycznego, ze względu na sposób przenoszenia się wirusa Ebola poprzez bezpośredni kontakt z krwią lub innymi płynami ustrojowymi oraz wysoką zjadliwość wirusa, zaliczani są do personelu medycznego bezpośrednio narażonego na zakażenie.

Rada podkreśla w komunikacie, że personel medycznego laboratorium diagnostycznego musi przejść specjalne dodatkowe przeszkolenie w pracy z czynnikami potencjalnie letalnymi i dodatkowo musi być nadzorowany przez specjalistów z dużym doświadczeniem.

Ponieważ większość medycznych laboratoriów diagnostycznych nie posiada wszystkich urządzeń zalecanych na poziomie BSL-3, dla prowadzenia badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej z materiału pobranego od chorego zakażonego lub podejrzanego o zakażenie wirusem Ebola, bezpieczeństwo pracy można osiągnąć na poziomie pracowni BSL-2 przy zachowaniu dodatkowych warunków. Do warunków tych należy używanie stroju ochronnego, odpowiedniego sprzętu i stosować odpowiednie procedury.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych uważa za konieczne wykonywanie zleconych podstawowych badań laboratoryjnych w medycznych laboratoriach diagnostycznych w lokalizacji szpitala. Przypomina też, że diagnosta laboratoryjny nie ma prawa odmówić wykonania badania laboratoryjnego.