Pod koniec sierpnia 2015 zostanie opublikowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer opracowanie pt. „Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia”, którego autorką jest Tamara Zimna. Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szczegółowo przedstawiono w niej między innymi przesłanki nakładania kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zróżnicowane skutki prawne niewłaściwej realizacji kontraktu z NFZ (kara umowna, odszkodowanie, zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych, odsetki, potrącenie lub ugoda) oraz okoliczności zwalniające świadczeniodawców z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu z NFZ

Omówiono także zagadnienie przedawnienia roszczeń o zapłatę kary umownej oraz środki prawne służące odwołaniu się świadczeniodawcy od wyniku kontroli świadczeniodawców przez NFZ.

Publikacja zawiera usystematyzowanie i scharakteryzowanie katalogu źródeł prawa w zakresie odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców oraz ich wzajemnych relacji. Kontrola realizacji kontraktu z NFZ została zobrazowana bogatym orzecznictwem sądowym. 

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w charakterze świadczeniodawców usług finansowanych ze środków publicznych, realizujących kontrakty zawarte z NFZ. Będzie przydatna dla studentów prawa, administracji, nauk o zdrowiu, kierunków medycznych, a także pracowników naukowych zajmujących się problematyką prawa medycznego.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo w przedsprzedaży: www.profinfo.pl/zimna-tamara/p,kara-umowna-w-kontraktach-z-narodowym-funduszem-zdrowia-przedsprzedaz,342104.html

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 12 sierpnia 2015 r.