Ukazała się publikacja, która jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym komentarzem do ustawy o leczeniu niepłodności z 2015 roku - komentarz autorstwa Joanny Haberko. Publikacja ułatwi wykładnię przepisów ustawy, w szczególności w zakresie zasad ochrony zarodka i postępowania z komórkami rozrodczymi w związku z leczeniem niepłodności.

Komentarz dotyczy także procedur pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, a także pozyskiwania zgody we wskazanych wyżej przypadkach.

Opracowanie, przygotowane przez specjalistkę prawnika od wielu lat prowadzącą badania naukowe w analizowanej materii, ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Może służyć pomocą przy stosowaniu prawa w zakresie procedur związanych z medycznie wspomaganą prokreacją, pokazując tę problematykę w kontekście problemów prawnych i wątpliwości wiążących się z praktycznym stosowaniem ustawy przez lekarzy.

Autorka przypomina we wstępie do publikacji, że do chwili wejścia w życie komentowanej ustawy (co nastąpiło 1 listopada 2015 roku) Polska jako jedno z nielicznych państw europejskich, a ostatnio jedyne państwo w UE, nie posiadała uregulowań w zakresie dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji.

„Dla nikogo nie pozostawało jednak tajemnicą, że procedury wspomaganej medycznie prokreacji były stosowane, wedle szacunków, w około 40 ośrodkach na terenie kraju. Wprowadzenie ustawy o leczeniu niepłodności było zatem konieczne. Ustawa ta, choć spotyka się z krytyką w zakresie realizacji doraźnych interesów politycznych, po raz pierwszy ma szansę uporządkować materię, która dotąd była dalece uznaniowa, a stosowanie technik wspomaganej medycznie prokreacji, pomimo znacznej powagi sprawy, odbywało się bez ustawowo ujętych standardów postępowania, i co za tym idzie - bez jakiejkolwiek kontroli ze strony państwa” - czytamy we wstępie.

Poza tym ustawa, jak przypomina autorka, wpisuje się w realizację postanowień dyrektywy 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 31 marca 2004 roku w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich (Dz. Urz. UE L 102 z 07.04.2004, s. 48).

„Ufać należy, że ustawa sprosta pokładanym w niej nadziejom, a jej stosowanie spowoduje, że ośrodki medycznie wspomaganej prokreacji oraz banki komórek rozrodczych i zarodków zapewnią odpowiednią jakość i bezpieczeństwo dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania u ludzi w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji, co będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie pacjentów oraz pozwoli w przyszłości zmniejszyć liczbę reakcji i zdarzeń niepożądanych” – stwierdza autorka komentarza.

Komentarz obejmuje szczególnie rozważania w zakresie przeprowadzania procedur pobierania i zastosowania komórek rozrodczych i zarodków, tworzenia zarodków, pozyskiwania zgody w wymienionych procedurach. Ważnym elementem rozważań pozostają aspekty interesu i dobra dziecka poczętego w wyniku zastosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji. Prezentowane analizy w zakresie wykładni tekstu prawnego wspiera ujęcie praktyczne.

„Wywód zaprezentowany w Komentarzu pozbawiony został nadmiernych odniesień prawnoporównawczych. Czytelnikowi, w wykazie literatury, wskazano jednak możliwości uzupełnienia wiedzy tak w zakresie literatury prawniczej, jak i medycznej”- czytamy we wstępie.

Książka jest przeznaczona dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i laborantów zatrudnionych w jednostkach ochrony zdrowia, w których wykonywane są procedury wspomagania prokreacji, pracowników banków tkanek i komórek rozrodczych, sędziów, prokuratorów oraz adwokatów i radców prawnych, zwłaszcza tych zatrudnionych w działach prawnych podmiotów leczniczych stosujących procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Będzie przydatna pracownikom Ministerstwa Zdrowia, NFZ, członkom Rady do spraw Leczenia Niepłodności, jak również osobom borykającym się z problemem bezpłodności.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.pl >>

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 21 marca 2016 r.