Grupa ekonomistów SGH w składzie: prof. SGH dr hab. Ewelina Nojszewska, dr Piotr Ciżkowicz i dr Andrzej Rzońca wraz z dr Wojciechem Boratyńskim z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęła badania dotyczące efektywności funkcjonowania szpitali w Polsce wykorzystując do obliczeń metodę parametryczną, jaką jest SFA (stochastic frontier analysis). Jest to pierwsze w Polsce badanie efektywności szpitali oparte na danych jednostkowych.

„Minęło już ponad cztery lata od wprowadzenia do rozliczeń usług medycznych systemu jednorodnych grup pacjentów. Od roku obowiązuje ustawa o działalności leczniczej, która zmieniła diametralnie sposób funkcjonowania szpitali. Pomimo tak szerokich zmian systemowych, ani Ministerstwo, ani Narodowy Fundusz Zdrowia nie podjęły działań, pozwalających „zmierzyć i „zważyć” efekty wprowadzonych zmian. Choć szpitale stały się przedsiębiorstwami to w skali kraju nie możemy ocenić ich funkcjonowania jako sektora gospodarki narodowej.

Brak takiej oceny oznacza, że nie jest możliwa ocena kondycji finansowej podmiotów leczniczych. Czy wprowadzenie JGP, pozwoliło urealnić przeznaczone przez narodowego ubezpieczyciela nakłady na pokrycie kosztów wykonywanych procedur medycznych. Czy środki te pozwalają na rozwój szpitali, czy też wystarczają na skromną wegetację. Wreszcie czy zmiana formy prowadzenia działalności leczniczej pozwoliła szpitalom na zwiększenie swojej konkurencyjności i polepszenie oferty świadczonych usług na rzecz klientów – pacjentów. Tworząc przedsiębiorstwa lecznicze, z definicji położono nacisk na efektywność szpitala jako organizacji. Tym właśnie zagadnieniem pragnęlibyśmy się zająć w naszych pracach badawczych.” –
mówi Prof. SGH dr hab. Ewelina Nojszewska.

Planowane badania mają ułatwić identyfikację źródeł nieefektywności oraz dostarczyć menedżerom wiarygodnych informacji, które staną się podstawą do podejmowania decyzji dotyczących zarządzania szpitalem, jego finansami, a także strukturą organizacyjną.

Projekt badania zostanie omówiony przez jego autorów podczas konferencji organizowanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych „Efektywność kosztowa szpitali w Polsce” (Kudowa Zdrój, 15-16 listopada 2012 r.). Oprócz przedstawienia idei badań oraz korzyści wynikających dla szpitali z udziału w projekcie eksperci omówią także m.in. zagadnienia związane z efektywnością funkcjonowania szpitala, metody badania efektywności funkcjonowania szpitala oraz poprowadzą panel dyskusyjny: Czy warto badać efektywność funkcjonowania szpitala, jak zwiększyć efektywność, jakie z badań efektywności płyną korzyści praktyczne?


Organizatorami konferencji są Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych oraz Wolters Kluwer Polska.
Partnerem spotkania jest firma Magellan.
Konferencji patronują: Serwis Prawo i Zdrowie, LEX Ochrona Zdrowia oraz medicalonline.pl

Więcej informacji o konferencji na stronie: http://konferencja.abc.com.pl/efektywnosc-szpitali/