Pytanie
 
Policja prowadzi postępowanie w kierunku ustalenia sprawcy zabójstwa i w związku z tym żąda udzielenia informacji, czy w SOR byli przyjmowani pacjenci z ranami ciętymi w okresie od 30 sierpnia 2014 do 5 września 2014 roku. Jeżeli tak, to policja żąda udzielenia ich danych osobowych i adresu zamieszkania.
Czy możemy udzielić takich informacji?
 
Odpowiedź
 
Lista osób wraz z danymi adresowymi, które u danego świadczeniodawcy uzyskały świadczenie medyczne w określonym czasie może stanowić dokumentację medyczną. Udzielenie takich informacji może nastąpić na żądanie sądu lub prokuratora. Policja nie ma uprawnień do samodzielnego uzyskania dokumentacji medycznej. 
 

Uzasadnienie
 
Kwestie dotyczące tego zagadnienia zostały uregulowane w art. 180 ustawy z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego oraz art. 26 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p., a także w rozporządzeniu ministra zdrowia z 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Lista osób, którym w danym okresie czasowym udzielono świadczenie medyczne, wraz z danymi osobowymi powinna być traktowana – zdaniem autora - jako dokumentacja medyczna i powinna podlegać ochronie z tym związanej. Zdaniem autora takie informacje stanowią istotne elementy określające dokumentację medyczną zbiorczą (dane placówki medycznej, dane pacjenta, dane adresowe, dane jednostki w której pacjent korzystał ze świadczenia, data udzielonego świadczenia). W rzeczywistości taka lista musiałaby być opracowywana na podstawie księgi głównej przyjęć i wypisów bądź księgi odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych wykonywanych w izbie przyjęć.

Przy takim założeniu, lista taka stanowi dokumentację medyczną i może być udostępniona policji ale na żądanie prokuratora lub sądu, którym zlecono wykonanie postanowienia. Dane dotyczące stanu zdrowia są danymi poufnymi i podlegają ochronie.

Trzeba mieć na uwadze, iż lista taka będzie zawierała dane osobowe i adresowe osób, które nie są związane z postępowaniem prowadzonym przez policję. Informacja, że określona osoba w danym dniu korzystała z pomocy medycznej jest naruszeniem ich prawa do prywatności i poufności informacji związanych ze zdrowiem (zob. wyrok ETPC 1585/09 z 6 czerwca 2013 roku Avilkina i inni przeciwko Rosji). Dokumentację medyczną można bowiem udostępnić tylko w zakresie wskazanym w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta organom i instytucjom – zgodnie z art. 26 u.p.p. Artykuł 26 u.p.p. zawiera zamknięty katalog instytucji uprawnionych do uzyskania dokumentacji medycznej pacjenta. W katalogu tym uprawnienia takiego nie posiada policja.
 
Komentarz pochodzi  z Serwisu Prawo i Zdrowie

Katarzyna Lenczowska-Soboń
Prokurator Prokuratury Rejonowej Lublin Północ w Lublinie. Wykłada zagadnienia prawa medycznego na studiach podyplomowych w m.in. Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka opracowań i komentarzy z tego zakresu. Stały współpracownik Serwisu Prawo i Zdrowie oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej.


Czytaj inne komentarze tej autorki:

Ratownik medyczny może stosować przymus bezpośredni wobec pacjenta >>>

Na szczepienie noworodka wymagana jest zgoda matki >>>

Większa świadomość pacjentów to więcej zawiadomień w sprawie błędów lekarskich >>>

Matka może przebywać z chorym dzieckiem podczas jego transportu >>>