Według Infarmy wprowadzenie nowych programów lekowych nie stanowi kroku w kierunku refundacji większej liczby nowoczesnych terapii. Dwie innowacyjne cząsteczki – dazatynib i  beksaroten –były już bowiem dostępne, choć dla mniej licznej grupy pacjentów.

Czytaj: Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2015 >>>

Według komentatorów kształt styczniowej listy refundacyjnej wyraźnie wskazuje na koncentrację Ministerstwa Zdrowia na reorganizacyjnym charakterze zmian. „Polegają one na stopniowym przesunięciu części leków z kategorii terapii finansowanych w trybie indywidualnych zgód w ramach chemioterapii niestandardowej do istniejących lub nowo stworzonych programów lekowych” – czytamy w komentarzu Infarmy.

Wszystkie spośród 89 nowych produktów na liście aptecznej zawierają substancje czynne, które były już objęte refundacją. Optymistyczne jest to, że w wyniku pozostałych zmian obejmujących programy lekowe i chemioterapię poprawie ulegnie sytuacja  niektórych pacjentów onkologicznych.

Natomiast w zakresie terapii innowacyjnych można mówić jedynie o rozszerzeniu grupy pacjentów, którzy będą mogli skorzystać z leczenia w oparciu o innowacyjne cząsteczki – dazatynib (leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+) ) oraz beksaroten (w leczeniu ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego). 

Ciągle niewiele jest na liście leków innowacyjnych. Infarma wskazuje, że w ostatnich 12 miesiącach refundacją objęto lub znacząco rozszerzono wskazania dla zaledwie 15 innowacyjnych cząsteczek. Ostatnie 5 obwieszczeń ministra zdrowia, wliczając  styczniowe, przyniosło refundację zaledwie 4 nowych molekuł. Analitycy z firmy Sequence podają, że kwota refundacji przeznaczona na innowacje w okresie od stycznia do września 2014 roku stanowiła zaledwie 3 procent całkowitych wydatków NFZ na leki. Choć jest to znaczący postęp  w stosunku do lat 2012 i 2013 (odpowiednio 0,2 procent  i 1,2 procent), wciąż jest to kwota, która uniemożliwia zmniejszenie nierówności w dostępie do innowacji między Polską a pozostałymi krajami Unii.

Czytaj: Infarma: wydatki na refundację powinny stanowić 17 procent środków na świadczenia >>>

W 2014 roku na dostęp pacjentów do terapii duży wpływ miał również wywóz leków prowadzony przez niektóre hurtownie i apteki. Autorzy komunikatu mają nadzieje, że procedowana w Sejmie nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne może przynieść już w pierwszej połowie 2015 roku poprawę bezpieczeństwa pacjentów dzięki ograniczeniu wywozu leków.