Rozporządzenie określa organizację i sposób przeprowadzania szkolenia operatorów numerów alarmowych, ramowy program szkolenia operatorów numerów alarmowych oraz ramowy program szkolenia potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku operatora numerów alarmowych, tryb opracowania szczegółowych programów szkoleń i ich zatwierdzania, rodzaje zajęć dydaktycznych oraz ich wymiar czasowy, kwalifikacje wykładowców i instruktorów, wymagania dotyczące bazy dydaktycznej, szczegółowe warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu na operatora numerów alarmowych oraz wzór certyfikatu operatora numeru alarmowego uprawniający do sprawowania funkcji w centrum powiadamiania ratunkowego.

Szkolenie trwa co najmniej 70 godzin, w tym zawiera 30 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 40 godzin zajęć praktycznych i obejmuje między innymi informacje dotyczące organizacji i działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz zasad dysponowania zespołami ratownictwa medycznego.

Wykładowcami lub instruktorami na kursach mogą być między innymi lekarze systemu, pielęgniarki systemu albo ratownicy medyczni, w rozumieniu ustawy z 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.), którzy posiadają co najmniej dwuletni doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych w rozumieniu tej ustawy.

Szkolenie operatorów numerów alarmowych jest zakończone egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem ramowym i programem szczegółowym, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną.

Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 5 marca 2014 r.