Fundacja po raz pierwszy wystąpiła do ministra zdrowia w tej sprawie w 2013 roku. Wysłała także ankiety do 16 szpitali wojewódzkich i 32 oddziałów chirurgicznych w szpitalach powiatowych z pytaniami dotyczącymi stosowania terapii przeciwbólowej. Z odpowiedzi, które otrzymała Fundacja z 15 placówek, wynikało, że tylko w niektórych szpitalach istnieją wewnętrzne procedury zwalczania bólu. Nie wszystkie szpitale monitorowały też to, ilu pacjentów otrzymało leki opioidowe.

Czytaj: Eksperci: należy częściej przepisywać opioidowe leki przeciwbólowe >>>

W roku 2014 Ministerstwo Zdrowia podjęło pewne działania na rzecz poprawy leczenia bólu. W czerwcu 2014. poinformowało Fundację, że skierowało między innymi cykl pism do konsultantów krajowych i wojewódzkich z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy dostępności skutecznego leczenia przeciwbólowego, w tym do leczenia z zastosowaniem leków opioidowych.

Fundacja zwraca jedna uwagę, że oprócz działań edukacyjnych, niezbędne jest także wprowadzenie monitoringu systemu leczenia bólu. Zwróciła się z pytaniem do Ministerstwa o dalsze kroki w celu wprowadzenia skutecznego mechanizmu kontroli jakości takiej terapii. 

„Z punktu widzenia organizacji zajmującej się problematyką ochrony praw człowieka, dostęp do odpowiedniej opieki medycznej, w tym do terapii przeciwbólowej, jest istotnym elementem realizowania zobowiązań państwa z zakresu podstawowych praw i wolności. Brak zapewnienia efektywnego systemu leczenia bólu oznacza niewywiązanie się przez państwo z ciążących na nim obowiązków wynikających między innymi z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EKPC), w szczególności z art. 3, który zakazuje tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania” – przypomina Fundacja w piśmie do Ministerstwa.