System ten ma monitorować jakość opieki i efektywność kosztową w oparciu o wypracowane wskaźniki. Powinien także zapewnić pacjentom kompleksowość i wysoką jakość świadczeń oraz stworzyć warunki umożliwiające finansowe motywowanie placówek do podnoszenia poziomu jakości udzielanych usług poprzez rozwój zawodowy i współpracę zespołu podstawowej opieki zdrowotnej.

Z ustawy wynika, że podstawowa opieka zdrowotna ma stanowić miejsce pierwszego kontaktu z systemem ochrony zdrowia, oczywiście z wyjątkiem stanów nagłych, kiedy pacjent trafia na przykład na SOR, lub z wyjątkiem sytuacji, gdy trafia do poradni specjalistycznej bez skierowania.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej podstawowa opieka zdrowotna jest finansowana za pomocą kapitacyjnej stawki rocznej, a także za pomocą ceny jednostkowej jednostki rozliczenioweuj, ryczałtu oraz ryczałt systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak podkreśla autor komentarz dla rozliczania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wyznaczona została kapitacyjna stawka roczna, przez którą należy rozumieć określoną kwotę przeznaczoną na objęcie opieką jednego pacjenta w okresie jednego roku.

W przypadku świadczeń rozliczanych kapitacyjną stawką roczną należność z tytułu realizacji świadczeń za dany okres sprawozdawczy stanowi sumę 12 części iloczynów liczby pacjentów objętych opieką w poszczególnych grupach i kapitacyjnych stawek rocznych, z uwzględnieniem współczynników korygujących.

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej określiła także zupełnie nowe zasady organizacji POZ, kreując dla tej opieki w szczególności rolę koordynatora opieki medycznej nad pacjentem. Owa koordynacja opieki nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony zdrowia ma polegać na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności udzielanych świadczeń.

Cały komentarz dostępny jest w serwisie Lex Ochrona Zdrowia.