"Centra 75 plus" to miejsca, w których seniorzy będą mogli być objęci kompleksową opieką - odpowiednimi badaniami, prowadzeniem przez lekarza, konsultacjami z różnymi specjalistami.  Łączny okres korzystania ze świadczeń dziennego ośrodka opieki geriatrycznej nie będzie mógł przekroczyć 12 tygodni w roku. Ustawa powstała z inicjatywy Prezydenta - ma obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Nie oznacza to jednak, że z tą datą powstaną wszystkie ośrodki, o których mowa w przepisach.

 

Powstaną Centra 75 plus - ustawa opublikowana>>

 

Kwalifikacja na podstawie badań diagnostycznych

Na poziomie powiatów powstać mają specjalne placówki. Zadania te będą finansowane przez powiaty i dofinansowane z Funduszu Medycznego. Szacowana ich liczba to 300. Mają służyć podstawowej opiece zdrowotnej nad seniorami. Będą miały w sobie trzy podstawowe elementy. Mają to być:

 • poradnia konsultacyjna
 • zespół opieki dziennej
 • zespół opieki domowej

Kwalifikację do centrów mają przeprowadzać na podstawie badań diagnostycznych lekarze pierwszego kontaktu. System będzie działać także w oparciu o doradców, którzy będą pracować w ramach centrów. Cele mają być osiągnięte dzięki stworzeniu systemowych rozwiązań tworzących szczególną opiekę geriatryczną, w której skład będą wchodziły: szpitalne oddziały geriatryczne, wskazane w wojewódzkim planie działania szczególnej opieki geriatrycznej; nowo tworzone placówki - centra zdrowia 75 plus oraz podstawowa opieka zdrowotna.

 

Farmaceuta potrzebny w zespole

Farmaceuci zabiegają o uwzględnienie ich w zespołach działających w centrach geriatrycznych - zwrócili się z tym zarówno do Prezydenta, jak i do Józefy Szczurek-Żelazko. Podkreślają, że przewidziane we wspomnianej wyżej ustawie koncyliacje lekowe leżą w zakresie kompetencyjnym farmaceutów klinicznych.

- Badania wskazują jasno, że zwiększenie zaangażowania farmaceutów w opiekę nad seniorami może pomóc w poprawie bezpieczeństwa pacjentów i zmniejszeniu liczby hospitalizacji. Jest to szczególnie widoczne w przypadku pacjentów, którzy mają problemy z wielochorobowością. Farmaceuci mogą odegrać bardzo rolę w zapobieganiu błędom w podawaniu leków i w identyfikowaniu problemów z nimi związanymi. Temat na tyle ważny, że musiał wypłynąć już teraz i jest do poparcia przez wszystkich i niezależnie od preferencji politycznych - wskazuje farmaceutka Marta Trafidło, apelując o zmiany w przepisach.

 

Centra 75 plus - co będą oferować

Minimalny zakres świadczeń centrum 75 plus powinien obejmować:

 • dzienną opiekę pacjentów, u których zgodnie z indywidualnym planem postępowania terapeutycznego stwierdzono potrzebę objęcia taką opieką, w szczególności poprzez udzielanie świadczeń z zakresu geriatrii udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę, świadczeń z zakresu rehabilitacji udzielanych przez fizjoterapeutę, opiekę psychologiczną, porady dietetyka, terapię zajęciową, edukację zdrowotną,
 • wsparcie i doradztwo dla opiekunów pacjentów, w zakresie organizacji opieki i leczenia tych osób,
 • wyżywienie w dniu korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz transport, z miejsca zamieszkania pacjenta do dziennego ośrodka opieki geriatrycznej i z powrotem,
 • wsparcie koordynatora opieki geriatrycznej, który:
  • udziela pacjentom, korzystającym ze świadczeń opieki zdrowotnej w Centrum Zdrowia 75+, oraz ich opiekunom, informacji o organizacji procesu postępowania terapeutycznego,
  • zapewnia uczestniczenie w opracowywaniu indywidualnych planów postępowania terapeutycznego,
  • koordynuje wykonanie indywidualnych planów postępowania terapeutycznego,
  • zapewnia współpracę pomiędzy podmiotami i osobami uczestniczącymi w procesie postępowania terapeutycznego,
  • udziela osobom korzystającym ze świadczeń opieki zdrowotnej w Centrum Zdrowia 75+ wsparcia na wszystkich etapach procesu postępowania terapeutycznego,
  • współpracuje z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz centrami usług społecznych w zakresie dotyczącym uzyskania przez nią kompetencji do podejmowania samoopieki,
 • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z korzystaniem z systemu ochrony zdrowia i rozumieniem zasad jego funkcjonowania oraz zwiększanie poziomu świadomości odnośnie czynników społecznych i środowiskowych wpływających na zdrowie,
 • ewaluację w zakresie uzyskania przez pacjenta samodzielności w zakresie kontroli stanu zdrowia, choroby oraz zapobiegania jej skutkom, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, a także zwiększenia aktywności fizycznej i uczestnictwa w życiu społecznym.