Uczestnicy spotkania w sprawie oceny funkcjonowania pakietu onkologicznego, które odbyło się 26 lutego 2015 r. w Ministerstwie Zdrowia, postulowali wprowadzenie planu szkoleń dla lekarzy POZ z funkcjonowania pakietu. Zwrócili się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o rozważenie możliwości organizacji oraz sfinansowania takich szkoleń.

Inna propozycja dotyczyła dostarczenia przez NFZ platformy informacyjnej dostępnej przez stronę Funduszu, na temat pakietu onkologicznego. Miałaby to być informacja dedykowana personelowi medycznemu, niezbędna do prawidłowego prowadzenia pacjenta onkologicznego w systemie DiLO i jego poprawnego rozliczenia. Kolejne postulaty dotyczyły infolinii dedykowanej pakietowi onkologicznemu, ogólnodostępnej informacji o placówkach realizujących pakiet onkologiczny, a także opracowania standardów postępowania z pacjentem onkologicznym lub z podejrzeniem nowotworu w POZ, w tym kryteriów diagnostycznych oraz wytycznych postępowania po leczeniu onkologicznym.

Lekarze postulowali także usprawnienie współpracy na linii podstawowa opieka zdrowotna – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, przekazanie pacjenta przez lekarza specjalistę do lekarza POZ po zakończeniu leczenia onkologicznego wraz z niezbędną informacją na temat zaleceń co do dalszego leczenia tego pacjenta. Została także przedstawiona propozycja listu onkologów do lekarzy POZ z informacją o dalszym postępowaniu z pacjentem i zasadach kontroli.

Według lekarzy dziecko z podejrzeniem choroby nowotworowej powinno być kierowane bezpośrednio do szpitala, bez konieczności przeprowadzania – wprowadzonej przez pakiet onkologiczny - diagnostyki w warunkach ambulatoryjnych.

Przekazane uwagi dotyczyły także usprawnienia dostępu do POZ w związku z przywróceniem skierowania do dermatologa i okulisty, skrócenia czasu oczekiwania na badania diagnostyczne, w tym badania histopatologiczne, usprawnienia prowadzenia pacjenta z kartą DiLO w systemie informatycznym w przypadku konieczności skierowania pacjenta na zabieg operacyjny będący jednocześnie diagnostyką (obecne rozwiązanie nie przewiduje wszystkich przypadków, ograniczone jest do wybranych lokalizacji nowotworów: jądra, jajnika i centralnego układu nerwowego).

Postulowano także usprawnienie elektronicznego wystawiania kart DiLO polegające na poprawie funkcjonalności systemu wystawiania kart (ograniczenie niedogodności związanych z koniecznością wypisywania karty ręcznie oraz brakiem możliwości zaciągania danych z wewnętrznych systemów informatycznych) i umożliwienia edytowalności karty DiLO.

Przekazane zostało także stanowisko co do możliwości rozliczania leczenia uzupełniającego w ramach pakietu onkologicznego, np. radiologicznego, chemioterapii, rozważenia zasadności weryfikacji wyceny produktów finansowych dla diagnostyki onkologicznej (przykładowo, wycena diagnostyki onkologicznej niedostatecznie ujmuje „wykonywalność” badania PET) oraz przekazania stanowiska co do konieczności obecności pacjenta w szpitalu celem rozliczenia konsylium (nie zawsze obecność pacjenta jest niezbędna).

Prośba lekarzy dotyczyła także zmiany podziału środków między świadczenia limitowe i nie limitowe, ponieważ zaproponowany przez NFZ podział kontraktu między te świadczenia, na korzyść tych drugich, uniemożliwia sprawne leczenie pacjentów po leczeniu onkologicznym.

Porozumienie Zielonogórskie zaproponowało także opracowanie strategii dla POZ, w oparciu o cztery zasady: POZ dla każdego, 15 minut dla każdego pacjenta, ograniczenie biurokracji oraz przeznaczenie 20 procent środków na 80 procent świadczeń w POZ.

Kolejne spotkania dotyczące POZ oraz pakietu onkologicznego zaplanowano na 25 marca 2015 roku. Będą wówczas omawiane między innymi takie tematy jak opracowanie standardów w onkologii dla POZ, czerwone światła w eWUŚ, ocena czasu oczekiwania do diagnostyki po wejściu w życie pakietu (do opracowania przez NFZ), ocena czasu oczekiwania do dermatologa i okulisty oraz przedstawienie opinii do projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 3 marca 2015 r.