Dochody z dyżurów lekarskich nie są opodatkowane podatkiem liniowym
\\

Wynagrodzenie za dyżury lekarskie pełnione przez lekarza zatrudnionego w szpitalu na podstawie zawartego kontraktu między tym szpitalem a indywidualną praktyką lekarską nie może być opodatkowane podatkiem liniowym.

Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik, lub przynajmniej jeden z jego wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Jeżeli podatnik pracuje jako lekarz w oparciu o umowę o pracę w szpitalu i w tym samym szpitalu w ramach kontraktu pełni dyżury lekarskie, to czynności wykonywane przez niego w ramach stosunku pracy są tożsame z czynnościami, które będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako lekarz na rzecz tego samego szpitala. Zachodzą zatem okoliczności do zastosowania wyłączenia, o których mowa w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym dochody uzyskiwane przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będą mogły być opodatkowane tzw. podatkiem liniowym, na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 października 2012 r., IPPB1/415-939/12-2/ES

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródła: www.mf.gov.pl, stan z dnia 2 listopada 2012 r.

\
Data publikacji: 2 listopada 2012 r.