Obowiązek przekazania tych informacji wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400).

Przekazanie danych na temat zatrudnienia pielęgniarek i położnych pozwoli świadczeniodawcom na otrzymanie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia dla nich.

Przekazane informacje powinny obejmować: numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej albo informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska oraz wymiar etatu albo równoważnika etatu pielęgniarki albo położnej. Informacje te należy przekazywać do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Więcej na ten temat: Do 29 września 2015: przekazanie informacji na temat zatrudnienia pielęgniarek i położnych>>>