1 maja 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991) wprowadzające System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia specjalizacyjnego między innymi diagnostów laboratoryjnych. Istota wprowadzanych zmian dotyczy wielu procesów, w których będą uczestniczyły różne podmioty, między innymi pracownicy medyczni, kierownicy specjalizacji, jednostki szkolące, urzędy wojewódzkie, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych. 

Zgodnie z przyjętymi przepisami, docelowo poszczególne procesy związane z kształceniem specjalizacyjnym będą przeprowadzane wyłącznie elektronicznie. 

W odniesieniu do diagnostów laboratoryjnych za pomocą systemu będą realizowane następujące procesy:  wnioskowanie o rozpoczęcie specjalizacji do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego diagnosta laboratoryjny zamierza  odbywać specjalizację, prowadzenie elektronicznej karty szkolenia specjalizacyjnego oraz   wnioskowanie o przystąpienie do państwowego egzaminu na zakończenie specjalizacji PESDL.

Czytaj: CSIOZ opublikował instrukcję systemu monitorowania kształcenia>>>

Poza tym za pomocą SMK diagności laboratoryjni będą mogli uzyskiwać informacje między innymi o stażach kierunkowych i kursach specjalizacyjnych objętych programem danej specjalizacji, wynikach postepowania kwalifikacyjnego w przypadku wnioskowania o rozpoczęcie specjalizacji, potwierdzeniu zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, miejscu i terminie organizowanego przez Centrum Egzaminów Medycznych PESD oraz o wynikach PESDL.

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych przypomina, że warunkiem niezbędnym do spełnienia, w celu dokonywania tych czynności jest rejestracja nowego użytkownika poprzez założenie konta w SMK pod następującym adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl oraz uwierzytelnienie tożsamości jak również dokonanie weryfikacji uprawnień.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. procesu zawarte są na stronach internetowych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia http://www.csioz.gov.pl

Izba informuje też, że do postępowania kwalifikacyjnego, które odbywać się będzie w terminie od 1 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz do odbywania specjalizacji przez osoby zakwalifikowane w tym postepowaniu, stosuje się przepisy dotychczasowe. Również przepisy te stosuje się do sesji wiosennej PESDL, która odbywa się od 15 kwietnia 2016 roku do dnia 31 maja 2016 roku.

Do sesji jesiennej PESDL, która odbywać się będzie od 2 listopada 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku zgłoszenie do PESDL za pomocą SMK składa się w terminie od 1 maja 2016 roku do 15 lipca 2016 roku.

Osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów rozporządzenia nie uzyskały potwierdzenia zakończenia szkolenia specjalizacyjnego przez wojewodę albo ukończyły szkolenie specjalizacyjne i nie zostały dopuszczone do PESDL zobowiązane są uzyskać od właściwego wojewody potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego za pomocą SMK. Natomiast osoby, które zostały dopuszczone do PESDL przed 1 maja 2016 roku, ale do niego nie przystąpiły albo po przystąpieniu nie uzyskały wyniku pozytywnego z części albo całości PESDL składają wniosek za pomocą SMK o egzamin.