Czy zmiana zakresu czynności wymaga akceptacji pracownika (ratownika medycznego) i zmiany warunków umowy o pracę?
Pracownik aktualnie wykonuje pracę w zespole ratownictwa medycznego, a pracodawca zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym pragnie zaproponować mu dodatkowo obowiązki prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i pomocy przedlekarskiej.
Odpowiedź na pytanie uzależniona jest od treści umowy o pracę zawartej pomiędzy stronami stosunku pracy.
Pracodawca ma obowiązek wskazania w umowie o pracę rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy. Jeżeli jest to zrobione w sposób szczegółowy, tzn. wymienione zostały dokładnie czynności jakie ratownik medyczny ma wykonywać, a nie zamieszczono tam obowiązku organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych, to zmiana zakresu czynności wymaga zmiany umowy o pracę na mocy porozumienia stron, czyli za zgodą pracownika, albo dokonania wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 42 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ponieważ zmianie ulegają istotne postanowienie umowy o pracę. Należy wówczas przyjąć, że strony umowy poprzez tak dokładne wymienienie czynności wykonywanych przez pracownika, taki walor tym czynnościom nadały.
Jeżeli natomiast w umowie o pracę pracownik ma jedynie wskazany rodzaj pracy, np. poprzez określenie ratownik medyczny, to dodanie mu obowiązku w ramach wykonywanego zawodu i stanowiska pracy nie wymaga zmiany umowy o pracę, a tym samym zgody pracownika. Zmiana przez zakład pracy zakresu czynności pracownika nie stanowi istotnej zmiany warunków pracy, wymagającej wypowiedzenia, jeżeli czynności, które ma wykonywać pracownik, nie wykraczają poza obowiązki związane z pełnioną przez niego funkcją (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1974 r., sygn. akt I PR 332/74, OSNC 1975/6/103). W takiej sytuacji pracodawca, lub przełożony pracownika, korzysta ze swoich uprawnień kierowniczych, w ramach których może pracownikowi wydawać polecenia wykonania określonych czynności. Należy pamiętać, że dodatkowe obowiązki muszą być zgodne z wykształceniem pracownika oraz rodzajem wykonywanej pracy i muszą być możliwe do wykonania w ramach obowiązującej pracownika normy czasu pracy. W przypadku wskazanym w pytaniu warunki te zostały spełnione ze względu na treść art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

Anna Gotkowska