Czy zapis w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) mówiący o podmiocie, który utworzył zakład opieki zdrowotnej jest prawidłowy i powinien być spójny z zapisem w statucie?
W przypadku naszej jednostki w KRS podmiotem, który utworzył zakład w roku 1998 był wojewoda wałbrzyski i na dzień dzisiejszy widnieje taki zapis, a w statucie wskazano Radę Powiatu Kłodzkiego.
Czy zapis w KRS mówiący o organie, który sprawuje nadzór nad zakładem jest prawidłowy i powinien być spójny z zapisem w statucie?
W przypadku naszej jednostki w KRS jest wpisany Powiat Kłodzki, a w statucie Rada Powiatu Kłodzkiego.
Publiczny zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany zgłaszać do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany dotyczące podmiotu, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej jak i organu sprawującego nadzór nad tym zakładem. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (np. podjęcia uchwały o zmianie statutu), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (art. 22 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym; tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.; dalej jako: u.k.r.s.).
Zgodnie z art. 49 ust. 1 u.k.r.s., publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Na podstawie art. 53a u.k.r.s., podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane zgłaszać do tego rejestru informacje ich dotyczące m.in. o organie założycielskim oraz o organie nadzoru, a także zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Jak stanowi § 123 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. Nr 117, poz. 1237 z późn. zm.; dalej jako: r.s.p.r.) w dziale pierwszym rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w rubryce szóstej znajduje się informacja dotycząca podmiotu, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, natomiast informacja dotycząca organu nadzoru znajduje się w rubryce siódmej tego działu.

Jeżeli istniejąca rozbieżność między informacjami zawartymi w statucie publicznego zakładu opieki zdrowotnej a Krajowym Rejestrem Sądowym jest wynikiem zmiany statutu, na zakładzie tym ciąży obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w KRS, do którego należy dołączyć tekst jednolity statutu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Obowiązek sporządzenia tekstu jednolitego spoczywa na członkach organu uprawnionego do reprezentacji zakładu (kierownik zakładu). Tekst jednolity sporządza się w formie pisemnej. Informacje o statucie znajdują się w dziale pierwszym, rubryce czwartej rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§ 123 r.s.p.r.).
Zgodnie z art. 22 u.k.r.s., wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (np. podjęcia uchwały o zmianie statutu), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
Reasumując, należy stwierdzić, iż wpisy w KRS powinny być spójne z zapisami statutu. W opisanym przypadku zapis w KRS dotyczący organu założycielskiego pozostaje w sprzeczności z postanowieniami statutu.
Jeśli chodzi o zapisy samego statutu, to powinny być one zgodne m.in. z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.). Zgodnie z art. 67 ust. 1 u.z.o.z. nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej sprawuje podmiot, który utworzył zakład. Przepis art. 8 u.z.o.z. stanowi, iż zakłady opieki zdrowotnej mogą być tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym wypadku samorząd powiatowy. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) rada powiatu jest jedynie organem powiatu, czyli jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 8 u.z.o.z.

Katarzyna Godlewska