Czy z dodatkowych pieniędzy uzyskanych w 2011 r. za świadczenia wykonane ponad limit, dyrektorzy SP ZOZ-u są zobowiązani przekazać 40% na podwyżki dla pracowników?
Kiedy powinni to zrobić, w jakiej formie i na podstawie jakiej ustawy?

Odpowiedzi na postawione pytanie udziela wyraźnie przepis art. 2 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 230, poz. 1507) - dalej u.z.u. Powołany art. 2 u.z.u. stanowi, że od 22 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. w przypadku wzrostu kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia, o której mowa w art. 136 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), wobec samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w stosunku do kwoty wynikającej z poprzedniej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącej tego samego rodzaju lub zakresu świadczeń opieki zdrowotnej, kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej jest obowiązany do przeznaczenia nie mniej niż 40% kwoty, o którą wzrosło zobowiązanie, na wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych w tym zakładzie, przy czym 3/4 tych środków kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznacza na wzrost wynagrodzeń osób wykonujących zawód pielęgniarki albo położnej w tym zakładzie. Wykonanie tego obowiązku następuje w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową. W przypadku gdy w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa więcej niż jedna organizacja związkowa, organizacje wspólnie uzgadniają wykonanie obowiązku podziału środków. Zakład opieki zdrowotnej, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 2 ust. 1 u.z.u., w uzgodnieniu z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów. W przypadku nieuzgodnienia wykonania obowiązku, o którym mowa, w terminie 30 dni od dnia przekazania propozycji sposobu jego wykonania, decyzję podejmuje kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Oznacza to, że przedstawiciele załogi w tym związki zawodowe mają 30 dni na uzgodnienie czy ustalenie swego stanowiska. Tzw. nadlimity są środkami wyczerpującymi cechy wzrostu, o którym mowa w cytowanym przepisie.
Agnieszka Sieńko