Odpowiedź:

Przyznanie podwyżki nie jest uwarunkowane jej uzgodnieniem z podmiotem tworzącym.

Uzasadnienie:

Podwyżka została przyznana nie ze środków dyrektora, ale najprawdopodobniej ze środków zakładu.
Przyznanie podwyżki dla pracowników nie jest uwarunkowane uzyskaniem zgody podmiotu tworzącego.
Zakład jest odrębnym podmiotem, osobą prawną. Odpowiedzialność za zarządzanie podmiotem ponosi jego kierownik - art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. u. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) - dalej u.dz.l.
Żaden przepis nie wprowadza obowiązku kierownika do uzgadniania wskazanych w pytaniu kwestii z organem tworzącym. Jednakże z uwagi na przepis art. 59 u.dz.l. oraz art. 121 ust. 4 pkt 2 u.dz.l., zgodnie z którym nadzór podmiotu tworzącego obejmuje gospodarkę finansową jak i prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi, sprawy o których mowa w pytaniu powinny być znane podmiotowi tworzącemu. wiele podmiotów tworzących wprowadziło już procedury kontroli finansowej zakładów - monitorowania sytuacji finansowej zakładu.
Przyznanie podwyżki nie jest uwarunkowane uzyskaniem zgody podmiotu tworzącego. Jeśli podwyżka będzie miała wpływ na sytuację finansowa zakładu np. jej pogorszenie, podmiot tworzący powinien to uwzględnić w procedurze oceny pracy kierownika.

Izabela Klisowska, autorka współpracuje z Lex Ochrona Zdrowia
Odpowiedzi udzielono 11.05.2016 r.