Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy w sanatorium podczas prowadzenia zajęć w basenie powinien (oprócz prowadzącego zajęcia fizjoterapeuty) mieć stały nadzór obserwacyjny ratownik?

Jakie przepisy prawne regulują powyższą kwestię?

Odpowiedź:

Podczas zajęć na basenie w sanatorium winien być obecny ratownik, chyba że fizjoterapeuta prowadzący zajęcia posiada jednocześnie uprawnienia ratownika.

Uzasadnienie:

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa na pływalniach określa ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240 z późn. zm.) - dalej u.b.o.w. W art. 5 ust. 2 pkt 2 u.b.o.w. stanowi ona, iż do obowiązków zarządzającego wyznaczonym obszarem wodnym należy m.in. zapewnienie stałej kontroli wyznaczonego obszaru wodnego przez ratowników wodnych, przy czym zgodnie z definicją zwartą w art. 2 pkt 2 u.b.o.w. wyznaczonym obszarem wodnym jest kąpielisko, miejsce wykorzystywane do kąpieli, pływalnia oraz inne obiekty dysponujące nieckami basenowymi o łącznej powierzchni powyżej 100 m2 i głębokości ponad 0,4 m w najgłębszym miejscu lub głębokości powyżej 1,2 m. Pływalnia to zaś, zgodnie z definicją zwartą w art. 2 pkt 8 u.b.o.w., obiekt kryty lub odkryty, z wodą przepływową, przeznaczony do pływania lub kąpieli, posiadający co najmniej jedną nieckę basenową, z trwałym brzegiem i dnem, wyposażony w urządzenia sanitarne, szatnie i natryski.

Ustawa nie zawiera wyłączenia odnoszącego się do tak rozumianych obszarów wodnych znajdujących się w szpitalach czy sanatoriach, tak więc należy uznać, że ma zastosowanie również do tych obiektów. Co więcej, zgodnie z § 14 pkt 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 452) wymagania jakie winien spełniać leczniczy basen uzdrowiskowy obejmują m.in. konieczność zapewnienia nadzoru fizjoterapeuty i ratownika lub fizjoterapeuty posiadającego uprawnienia ratownika.

Tak więc w świetle powyższych regulacji należy uznać, że w aktualnym stanie prawnym podczas zajęć na basenie w sanatorium winien być obecny ratownik, chyba że fizjoterapeuta prowadzący zajęcia posiada jednocześnie uprawnienia ratownika.

Iwona Kaczorowska-Kossowska, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 8.07.2015 r.