Lek nie znajduje się na liście refundacyjnej.
Czy w nowej ustawie o refundacji leków z maja 2011 r. istnieje możliwość refundacji leku, jeśli jest on odpowiednikiem leku znajdującego się na liście i jego cena odpowiada limitowi ceny z listy refundacji?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) apteka jest obowiązana poinformować kupującego o możliwości nabycia produktu leczniczego, innego niż lek przepisany na recepcie, o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej lub postaci farmaceutycznej zbliżonej, która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny. Apteka ma także obowiązek posiadać ten lek. Ponadto, zobowiązana jest do wydania na żądanie kupującego leku, którego cena jest niższa niż tego przepisanego na recepcie. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której wystawiający receptę dokonał odpowiedniej adnotacji na druku recepty, wskazując na niemożność dokonania zamiany przepisanego leku.
W tym zakresie ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) - dalej u.r.l., której przepisy zaczną obowiązywać – z pewnymi wyjątkami – od 1 stycznia 2012 r., wprowadza istotne zmiany, uniemożliwiające dalsze funkcjonowanie instytucji tzw. substytucji aptecznej, która dopuszcza substytucję oraz refundację produktu leczniczego, nieumieszczonego na liście leków refundowanych, o ile lek stanowi odpowiednik produktu leczniczego refundowanego.
Na mocy art. 44 u.r.l. obowiązek poinformowania kupującego oraz wydania mu na żądanie produktu leczniczego innego niż lek przepisany na recepcie, którego cena jest niższa od ceny leku przepisanego przez lekarza będzie możliwe wyłącznie w przypadku produktów umieszczonych w wykazie leków refundowanych.
Mariusz Kondrat