Czy szpital może odmówić udostępnienia dokumentacji medycznej przedstawicielowi ustawowemu 17-letniego pacjenta w sytuacji, w której pacjent ten upoważnił inną niż przedstawiciel ustawowy osobę trzecią do dostępu do jego dokumentacji medycznej?

Przedstawicielowi ustawowemu małoletniego dostęp do dokumentacji medycznej tego małoletniego przysługuje z mocy prawa, zarówno z uwagi na wykonywaną władzę rodzicielską jaki i treść art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - dalej u.p.p. To również przedstawiciel ustawowy ma wyłączne prawo do upoważniania innych osób do dostępu do tej dokumentacji.

Przedstawicielowi ustawowemu małoletniego dostęp do dokumentacji medycznej tego małoletniego przysługuje z mocy prawa, zarówno z uwagi na wykonywaną władzę rodzicielską jaki i treść art. 26 ust. 1 u.p.p., zgodnie z którym podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Jakiekolwiek upoważnienie do dostępu do dokumentacji medycznej udzielone osobom trzecim nie niweczy prawa przedstawiciela ustawowego do takiego dostępu.

To również przedstawiciel ustawowy ma wyłączne prawo do upoważniania innych osób do dostępu do tej dokumentacji.

Zgodnie bowiem z art. 92 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - dalej k.r.i.o., dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Wedle zaś art. 10 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - dalej k.c. pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, a taką jest małoletni od lat 13, może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać jedynie umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego - art. 20 k.c. Zgoda na udostępnienie dokumentacji medycznej nie należy więc do spraw tego rodzaju (nie jest to umowa).

Tym samym pojęcie "osoby upoważnionej przez pacjenta", którym posługuje się art. 26 ust. 1 u.p.p. w przypadku pacjentów niepełnoletnich oznacza upoważnienie, którego udzielił w imieniu tego pacjenta jego przedstawiciel ustawowy. Nie może więc być mowy o upoważnieniu udzielonym przez małoletniego lat 17, gdyż upoważnienie takie jest prawnie nieskuteczne.

Wyjątek stanowić będzie jedynie sytuacja kobiety, która na podstawie zezwolenia sądu opiekuńczego wydanego w trybie art. 10 k.r.i.o. zawarła związek małżeński po ukończeniu 16 roku życia. Osoba taka staje się osobą pełnoletnią, zaś władza rodzicielska w stosunku do takiej osoby ustaje. Składa ona oświadczenia we własnym imieniu i wówczas udostępnienie dokumentacji medycznej w trybie art. 26 ust. 1 u.p.p. nastąpić może jedynie na rzecz osób, którym udzieliła ona do takiego dostępu upoważnienia.