Artykuł pochodzi z LEX Ochrona Zdrowia

Odpowiedź 
Szpital nie ma obowiązku zapewnienia, nawet za odpłatnością, usługi wyżywienia dla opiekunów hospitalizowanych dzieci. Sytuacja matki karmiącej dziecko piersią jest jednak szczególna.

Art. 33 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p., stanowi, że pacjent podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. Z kolei art. 34 ust. 1 u.p.p. zapewnia pacjentowi prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
W myśl postanowień art. 35 ust. 1 u.p.p. pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
Powyższy przepis art. 35 ust. 1 i 2 u.p.p. stanowi podstawę prawną do określenia przez kierownika podmiotu (np. dyrektora szpitala) wysokości opłaty rekompensującej koszty ponoszone przez jednostkę, w sytuacji realizacji praw, o których mowa art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1 u.p.p. Przy ustalaniu wysokości opłaty uwzględnia się rzeczywiste koszty ponoszone przez podmiot. Zużycie wody, energii elektrycznej, korzystanie z bielizny pościelowej, miejsca do spania, stanowią koszty, nie obejmujące świadczeń zdrowotnych i mogą one być rekompensowane przez rodzinę pacjenta. Powyższy przepis art. 35 u.p.p. stwarza kierownikowi podmiotu możliwość uzyskania rekompensaty. Warunkiem jest ustalenie przez kierownika podmiotu zasad i wysokości rekompensaty ponoszonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej. Informacja o wysokości opłaty oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i winna być udostępniana w lokalu zakładu leczniczego podmiotu.

 

Podnieść należy jednak, że sytuacja matki karmiącej dziecko piersią jest szczególna i w przekonaniu Autorki, w sytuacji gdy takie dziecko jest hospitalizowane i wymaga ono obecności matki, która je karmi piersią, podmiot leczniczy nie powinien pobierać opłaty za pobyt matki przy dziecku, ponieważ jej obecność jest konieczna, a podmiot ten de facto nie ponosi w części lub całości kosztów wyżywienia dziecka.

Szpital nie ma obowiązku zapewnienia, nawet za odpłatnością, usługi wyżywienia dla opiekunów hospitalizowanych dzieci.