Czy świadczeniodawca musi podpisać aneks do umowy zawartej z NFZ w sytuacji, gdy wprowadza on niekorzystne zmiany zarządzeniem Prezesa NFZ w trakcie realizacji umowy (np. umowa zawarta została na 2010 r. a niekorzystny aneks zmniejszający wartość poszczególnych świadczeń w katalogu 1a ma wejść od 1 kwietnia 2010)?
Co się stanie, gdy nie podpiszemy aneksu?

W przypadku nie podpisania przez świadczeniodawcę aneksu do umowy zawartej z NFZ, wprowadzającego zmianę w jej treści, wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, NFZ może wypowiedzieć umowę z trzy, dwu lub jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Umowa nie może zostać wypowiedziana z powodu braku zgody jednej ze stron na zmianę jej treści, o ile zmiana ta nie wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.
Zawieranie umów oparte jest na zasadzie dobrowolności stron. Każda ze stron umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej może w uzasadnionych przypadkach wnioskować o zmianę warunków umowy. Strony nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, podejmują czynności zmierzające do ustalenia nowych warunków umowy. Strona, do której skierowano wniosek może nie wyrazić zgody na zmianę warunków umowy, zobowiązana jest jednak do pisemnego uzasadnienia swojego stanowiska na piśmie.
Spory między stronami powstające w związku z realizacją umowy rozstrzygane są polubownie z zachowaniem zasady działania w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów stron.
Odmowa podpisania aneksu zmieniającego warunki umowy jest zatem możliwa, ale w zależności od rodzaju i przedmiotu sporu, niesie za sobą określone skutki prawne.
W przypadku nie podpisania przez świadczeniodawcę aneksu do umowy zawartej z NFZ, wprowadzającego zmianę w jej treści, wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, NFZ może wypowiedzieć umowę z trzy, dwu lub jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Umowa nie może zostać wypowiedziana z powodu braku zgody jednej ze stron na zmianę jej treści, o ile zmiana ta nie wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa.
W takiej sytuacji, o ile jest to możliwe ze względu na przedmiot sporu, umowa może być realizowana na dotychczasowych warunkach do końca okresu rozliczeniowego, ustalonego w umowie.
Ze względu na specyfikę umów, jak również interes stron, kwestie związane ze zmianą warunków umowy, jak również skutki ewentualnej odmowy podpisania aneksu zmieniającego, powinny być szczegółowo omówione przez zainteresowane podmioty.
Postawa prawna - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484).
Katarzyna Słodka