Czy podmioty lecznicze muszą odprowadzać opłaty za korzystanie ze środowiska w postaci odprowadzania ścieków, odprowadzania wód opadowych, korzystania w ramach działalności z samochodu?

Wszystkie podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej u.dz.l., obowiązującej od dnia 1 lipca 2011 r., są zobowiązane do odprowadzania opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie, o jakim mowa w art. 273 ust. 1 w związku z art. 284 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)- dalej p.o.ś. W świetle ustawy - Prawo ochrony środowiska są one podmiotami korzystającymi ze środowiska.
Od 2002 r. już nie obowiązują zwolnienia podmiotowe z opłat za korzystanie ze środowiska (dawniej zwane opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska) określone w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza oraz za usuwanie drzew lub krzewów (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 z późn. zm.), który stanowił:
"Od uiszczania opłat za wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza są zwolnione: zakłady opieki zdrowotnej, domy pomocy społecznej i ośrodki wsparcia, szkoły, przedszkola, placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, Ochotnicze Hufce Pracy, biblioteki, szkoły wyższe, seminaria duchowne prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, jednostki organizacyjne Służby Więziennej, rybacy oraz rolnicy, z wyjątkiem prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, instytuty naukowo-badawcze, placówki naukowe i pomocnicze placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk".
Pojęcie podmiotu korzystającego ze środowiska jest zdefiniowane w art. 3 pkt 20 p.o.ś., którym mogą być zarówno przedsiębiorcy, jak i jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorstwami oraz osoby fizyczne w zakresie określonym w tym przepisie. Należy zatem ocenić, czy podmioty lecznicze wypełniają dyspozycję normy art. 3 pkt 20 w związku z art. 284 p.o.ś.
Podmiotem leczniczym jest zarówno szpital, jak i przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.), działający we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, o ile wykonuje on działalność leczniczą (art. 4 ust. 1 pkt 1 u.dz.l.). Podmiotem leczniczym może być więc zarówno osoba fizyczna wykonująca jednoosobowo działalność gospodarczą, jak i różnego rodzaju spółki prawa handlowego. Natomiast publiczne zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 204 ust. 2 u.dz.l. działające na podstawie dotychczasowych przepisów (czyli ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej; tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) stają się z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, tj. z dniem 1 lipca 2011 r., podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorcami. Z kolei lekarze prowadzący prywatne praktyki, bez względu na ich firmę organizacyjną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej są przedsiębiorcami. Zatem szpitale i lekarze prowadzący praktyki lekarskie mieszczą się w zakresie podmiotów wskazanych jako korzystające ze środowiska.
Alicja Brzezińska