Czy podmiot leczniczy może rozszerzyć uprawnienia pacjentów do korzystania ze świadczeń poza kolejnością?
\\

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawo i Zdrowie

Czy w regulaminie organizacyjnym, oprócz zapisów wynikających wprost z art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, mogą zostać rozszerzone uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością (w rejestracji i do gabinetu lekarskiego) dla kobiet w ciąży i pracowników ochrony zdrowia, jednak z zachowaniem obowiązującej listy oczekujących, o której mowa w art. 20 wymienionej ustawy?

Przywilej dotyczyłby jedynie dnia, na który ustalony został termin wizyty.

Odpowiedź:

Nie. Podstawę prawną do uzyskiwania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych poza kolejnością stanowi art. 47c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. Niezależnie od tego, czy jest to kolejka w rozumieniu art. 20 i nast. u.ś.o.z., czy też kolejka innego rodzaju np. do gabinetu lekarskiego, świadczeniodawca nie ma prawa kreować dodatkowych uprawnień nie wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 47c u.ś.o.z. osoby, o których mowa w art. 43 ust. 1 u.ś.o.z., a więc osoby posiadające tytuł "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" lub "Zasłużonego Dawcy Przeszczepu", inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci, mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Przepis ten dotyczy zarówno świadczeń udzielanych w ramach kolejki oczekujących w rozumieniu art. 20 i nast. u.ś.o.z., jak również uprawnień wynikających z korzystania ze świadczeń poza kolejnością np. w danym dniu. Prawo to dotyczy jednak wyłącznie osób wymienionych w tym przepisie. Formułowanie dodatkowych uprawnień dla innych osób, można uznać za przyznawanie dodatkowych przywilejów, których ustawodawca nie przewiduje.

Agnieszka Pietraszewska-Macheta, autorka współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie

Odpowiedzi udzielono 11 czerwca 2014 r.

\
Data publikacji: 12 czerwca 2014 r.