Artykuł pochodzi z Lex Ochrona Zdrowia

Odpowiedź

Wypisanie pacjenta ze szpitala może nastąpić wyłącznie, gdy ziści się jedna z przesłanek ustawowych, a więc zostanie zakończone leczenie (wówczas konieczne jest również wydanie pacjentowi karty informacyjnej w dniu dokonania jego wypisu) albo w przypadku żądania pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego albo z uwagi na fakt naruszenia przez pacjenta porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób. Niedopuszczalne jest dokonanie wypisu przed zakończeniem leczenia, a co za tym idzie, niemożliwym jest dokonanie wypisu pacjenta przed uzyskaniem wszystkich niezbędnych do postawienia diagnozy wyników badań i postawieniem diagnozy.

Zgodnie z art. 29 ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – dalej u.d.l., wypisanie pacjenta ze szpitala albo innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje w następujących przypadkach:

 1. gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie leczniczym;
 2. na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;
 3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

Powyższe oznacza, iż wypis pacjenta do domu może nastąpić wówczas, gdy ziści się jedna z w/w. przesłanek.

 

Waldemar Malinowski, Ewelina Nojszewska, Sebastian Sikorski

Sprawdź  

Tryb postępowania

Analizując pierwszą, a zarazem podstawową przesłankę, wskazać należy, iż przesłanka ta winna podlegać ocenie przy uwzględnieniu wyłącznie względów medycznych.

Przepisy prawa określają w tym zakresie szczegółowy tryb postępowania, zgodnie z którym lekarz prowadzący, celem dokonania wypisu, zakończoną i podpisaną przez siebie historię choroby przedstawia do oceny i podpisu ordynatorowi lub innemu lekarzowi kierującemu oddziałem.

Następnie ordynator (lekarz kierujący oddziałem), potwierdza za pomocą podpisu na karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego, że stan zdrowia umożliwia wypis pacjenta do domu.

Czy wypis ze szpitala, jeśli nie został wręczony pacjentowi w dniu wypisu, musi być wysłany pocztą listem zwykłym czy poleconym za potwierdzeniem odbioru? czytaj tutaj>>

Wypis "na żądanie"

Odnosząc się do kolejnej przesłanki, wskazać należy, iż przepisy prawa powszechnie obowiązującego przewidują możliwość tzw. wypisy niepodyktowanego względami medycznymi, lecz wolą pacjenta. Tzw. wypis "na żądanie" odnosi się do dwóch przypadków:

 • żądanie pacjenta lub
 • żądanie jego przedstawiciela ustawowego (w przypadku pacjenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego).

Ustawa przewiduje zatem możliwość wypisu pacjenta ze szpitala, mimo że stan zdrowia pacjenta wymaga dalszego leczenia w szpitalu. Rozwiązanie to jest jednak wyrazem poszanowania woli pacjenta i wolności jego decyzji o kontynuacji (bądź nie) stosowanej dotychczas terapii.

Ostatnią przesłanką, jaką przewiduje ustawa o działalności leczniczej jest sytuacja, w której pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. W takiej sytuacji, jeśli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób, możliwe jest wypisanie pacjenta, mimo że leczenie nie zostało zakończone.

Cały okres pobytu pacjenta w szpitalu podlega udokumentowaniu. Podstawowe regulacje prawne w zakresie sporządzania dokumentacji, w tym wypisu pacjenta ze szpitala, zostały zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – dalej r.d.m.

Dokumentacja i zakończenie hospitalizacji

Zakończenie hospitalizacji podlega odnotowaniu w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta, poprzez zakończenie historii choroby oraz wystawienie dla pacjenta karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, jak również adnotacji w zbiorczej dokumentacji podmiotu leczniczego - w księdze głównej przyjęć i wypisów.

Zgodnie z § 20 r.d.m., historia choroby, w części dotyczącej wypisu pacjenta ze szpitala, zawiera:

 • rozpoznanie kliniczne składające się z określenia choroby zasadniczej, będącej główną przyczyną hospitalizacji, chorób współistniejących i powikłań;
 • numery statystyczne chorób zasadniczych i chorób współistniejących, ustalone według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta;
 • opis zastosowanego leczenia, wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów oraz operacji z podaniem numeru statystycznego procedury medycznej, ustalonego według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych Rewizja Dziesiąta;
 • epikryzę;
 • adnotację o przyczynie i okolicznościach wypisu ze szpitala, zgodnie z art. 29 u.d.l. (np. nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu lub wypis na żądanie własne albo przedstawiciela ustawowego);
 • datę wypisu.

Ponadto, zgodnie z § 24 ust. 8 r.d.m., w dniu wypisu pacjenta ze szpitala wydaje się kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. W przypadku wypisu na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego albo z powodu rażącego naruszania porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych - kartę informacyjną z leczenia szpitalnego wydaje się bez zbędnej zwłoki. A zatem, wypisanie pacjenta ze szpitala z uwagi na zakończenie leczenia wymaga wydania mu karty informacyjnej w dniu wypisu.

Wydanie karty w terminie późniejszym możliwe jest jedynie w przypadku dokonania wypisu na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź też z uwagi na fakt naruszenia przez pacjenta porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Zgodnie jednak z § 24 ust. 8 zd. ostatnie r.d.m., wydanie karty informacyjnej w dwóch ostatnich przypadkach musi nastąpić bez zbędnej zwłoki.

Konkludując powyższe rozważania, wskazać należy, iż wypisanie pacjenta ze szpitala może nastąpić wyłącznie, gdy ziści się jedna z przesłanek ustawowych, a więc zostanie zakończone leczenie (wówczas konieczne jest również wydanie pacjentowi karty informacyjnej w dniu dokonania jego wypisu) albo w przypadku żądania pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego albo z uwagi na fakt naruszenia przez pacjenta porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, jeżeli nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób.

Niedopuszczalne jest zatem dokonanie wypisu przed zakończeniem leczenia, a co za tym idzie, niemożliwym jest dokonanie wypisu pacjenta przed uzyskaniem wszystkich niezbędnych do postawienia diagnozy wyników badań i postawieniem diagnozy.