Czy lekarz pracujący w spółce z o.o. posiadającej zawartą umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ może udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach umowy cywilnoprawnej w innym podmiocie leczniczym również posiadającym umowę z NFZ?

Tak. Przepis art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. odnosi się do kwestii zawierania przez Narodowy Fundusz Zdrowia umów ze świadczeniodawcą, który jest jednocześnie lekarzem lub inną osobą wykonującą zawód medyczny (tj. wykonuje zawód w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – indywidualna praktyka lekarska (pielęgniarska) grupowa praktyka lekarska (pielęgniarska) w formie spółki cywilnej, jako podmiot leczniczy samodzielnie lub w ramach spółki cywilnej lub jako osoba fizyczna, która uzyskała fachowe kwalifikacje w rozumieniu art. 5 pkt 41 lit. b u.ś.o.z.
Zgodnie z art. 132 ust. 3 u.ś.o.z. nie można zawrzeć umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem. Zatem, aby można było mówić o naruszeniu ww. zakazu muszą być spełnione następujące przesłanki:
1) lekarz (lub inna z ww. osób) działając jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej (indywidualna lub grupowa praktyka lekarska lub podmiot leczniczy – przedsiębiorca - osoba fizyczna lub osoby fizyczne wykonujący działalność w formie spółki cywilnej – ubiega się lub ma zamiar ubiegać się o zawarcie bezpośrednio umowy z Funduszem, względnie ma już zawartą taką umowę oraz
2) lekarz (lub inna z ww. osób) określony w pkt 1, udziela świadczeń u innego świadczeniodawcy (w podmiocie leczniczym – np. spółce z o.o.), który ma już zawartą umowę z Funduszem.
Zatem zakaz ten dotyczy wyłączenie sytuacji, w której lekarz (lub inna z ww. osób) ma zawartą umowę bezpośrednio Narodowym Funduszem Zdrowia. Co jest oczywiste nie będzie dotyczyło to sytuacji w przedstawionym stanie faktycznym, albowiem zakaz może odnosić się tylko do przypadku, gdy co najmniej jedna z umów jest zawarta przez Fundusz bezpośrednio z osobą fizyczną (lub zespołem osób fizycznych np. spółka cywilna).

Uwagi

Warto jednak zwrócić uwagę, że oprócz zakazu wymienione w art. 132 ust. 3 u.ś.o.z. uregulowania umowne z Funduszem określają dodatkowo zakaz udzielania świadczeń w tym samym czasie w różnych placówkach. Zgodnie bowiem z § 6 ust. 4 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 484) - dalej o.w.u., osoby, wykonujące zawody medyczne w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń w harmonogramie pracy, nie mogą udzielać świadczeń:
1) w innej jednostce organizacyjnej u tego samego świadczeniodawcy;
2) u innego świadczeniodawcy.
Rażące naruszenie tego zakazu może być powodem rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w całości lub w części na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3 o.w.u.

Przykład

Sytuacja mogłaby naruszać zakaz określony w art. 132 ust. 3 u.ś.o.z. jeżeli pracownik spółki udzielałby świadczeń w spółce i jednocześnie planowałby lub zawarł już umowę dotyczącą realizacji świadczeń bezpośrednio z Funduszem. W takiej sytuacji lekarz udzielający świadczeń w spółce nie mógłby być również jego podwykonawcą [spółki] (art. 133 u.ś.o.z. zd. drugie).

Zagrożenia
Sytuacja, w której lekarz udziela świadczeń w kilku podmiotach (co jest możliwe, jeśli nie ma bezpośredniego kontraktu z Funduszem) wymaga takiego ustalenia godzin pracy (harmonogramu), aby godziny udzielania świadczeń nie pokrywały się, lub realizacja świadczeń nie była z przyczyn technicznych niemożliwa w podanym harmonogramie (np. w podmiocie w miejscowości X lekarz udziela świadczeń do godz. 14.00, a od 14.00 udziela w podmiocie Y oddalonym od podmiotu X o 50 km.). Fundusz weryfikuje takie sytuacje w oparciu o przedstawiane przez świadczeniodawców harmonogramy stanowiące załączniki do umów oraz żąda wyjaśnień i wprowadzenia stosownych zmian w harmonogramach.
Agnieszka Pietraszewska-Macheta