Pytanie dotyczy grafików pracy w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej. Jako świadczeniodawca zatrudniamy również w ramach etatów cząstkowych osoby, które pracują w innych zakładach opieki zdrowotnej.
Czy każdorazowo przy układaniu grafiku w zakładzie powinniśmy ten grafik wysyłać w formie elektronicznej - jako aneks do umowy do NFZ poprzez portal SZOI?
Czy każdorazowa zmiana planu pracy personelu winna być traktowana jako aneks do umowy i wprowadzana przez portal SZOI?
Czy wystarczy jedynie grafik wewnętrzny zakładu, zaś na SZOI powinny być umieszczone godziny pracy jako zabezpieczenie świadczeń komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Zgodnie z postanowieniami umowy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt. Aktualizacji takiej należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych. Obowiązek taki wynika również z przepisu § 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, po myśli którego świadczenia udzielane są osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z załącznikiem do umowy, zaś wszelkie zmiany w załączniku wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.
Zgodnie z przepisem § 9 ust. 1 zarządzenia nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej świadczeniodawca udziela świadczeń zgodnie z harmonogramem pracy stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Co istotne zaś, w załączniku nr 2 "HARMONOGRAM -ZASOBY", dla rodzaju świadczeń: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, dostępność oznacza się poprzez wskazanie dostępności godzinowej tygodniowo w stosunku do każdej osoby personelu.
Podobna regulacja wynika również z treści § 2 ust. 1 i 2 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 84/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2009 r., po myśli którego świadczenia w poszczególnych zakresach udzielane są przez osoby wymienione w załączniku nr 2 do umowy – "HARMONOGRAM – ZASOBY" i zgodnie z harmonogramem pracy, określonym w przedmiotowym załączniku.

W odniesieniu do treści sformułowanego pytania wskazać należy, iż jak stanowi przepis § 6 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), świadczenia udzielane są osobiście przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny, zgodnie z załącznikiem do umowy. Wszelkie zmiany w załączniku wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich powstanie albo - w przypadkach losowych - niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Co istotne, zmiany te nie mogą naruszać wymagań dotyczących kwalifikacji osób wykonujących zawód medyczny, określonych w odrębnych przepisach oraz w warunkach wymaganych od świadczeniodawców określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Obowiązek zgłaszania zmian dotyczących osób udzielających świadczeń opieki zdrowotnej doprecyzowany został dodatkowo treścią postanowień umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartych pomiędzy świadczeniodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia. I tak zgodnie z przyjętą regułą kontraktową świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń oraz sprzęt. Powyższe, w przypadku świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej, wynika z treści § 2 ust. 9 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, zgodnie z którym świadczeniodawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt. Aktualizacji takiej należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.

Analiza przywołanych wyżej unormowań prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż na świadczeniodawcy ciąży obowiązek, wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz z zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co do niezwłocznego aktualizowania danych o osobach udzielających świadczeń. Przedmiotowy obowiązek swoim zakresem obejmuje w szczególności zmiany w harmonogramie udzielania świadczeń przez osoby wskazane przez świadczeniodawcę jako personel. Świadczeniodawca aktualizuje zatem te dane o potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, które są elementem treści załącznika nr 2 do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – "HARMONOGRAM - ZASOBY". To kryterium stanowi kryterium rozstrzygające przy rozważaniu konieczności zgłoszenia zmiany. Jeśli zatem zmianie ulega czas pracy danej osoby personelu, który to czas oznaczony został przez świadczeniodawcę w treści załącznika nr 2 do umowy "HARMONOGRAM – ZASOBY", to obowiązkiem świadczeniodawcy będzie dokonanie odpowiedniego zgłoszenia tego faktu z wykorzystaniem Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji SZOI.
Artur Paszkowski