Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zakończyło realizację projektu „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT”. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach swoje kwalifikacje podniosło 1648 osób, w tym 260 lekarzy i lekarzy dentystów; 637 przedstawicieli pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych oraz 751 zarządzających w ochronie zdrowia.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W czasie realizacji projektu, czyli od 1 grudnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku uczestnicy, czyli aktywni zawodowo pracownicy podmiotów wykonujących działania lecznicze posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ lub udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, skorzystali z kompleksowego wsparcia: szkolenia stacjonarnego oraz kursu na platformie e-learningowej.

W ramach projektu zrealizowano cykl 24 szkoleń stacjonarnych, które odbyły się w Białymstoku, Elblągu, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Kielcach, Kowarach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu.

CSIOZ informuje też, że mimo, iż projekt dobiegł końca, wciąż dostępna pozostaje platforma e-learningowa, z której można będzie korzystać przez 3 lata od dnia zakończenia projektu, czyli do 30 czerwca 2018 r.

Platforma e-learningowa jest skierowana do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, czyli lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek , położnych oraz kadry zarządzającej. Dzięki platformie można korzystać z interaktywnych kursów specjalistycznych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Udostępnione na platformie ćwiczenia w formie szkoleń elektronicznych obejmują swoim zakresem zagadnienia tematyczne dotyczące elektronicznej karty pacjenta, historii leczenia pacjenta, systemów eHR, interoperacyjności systemów EDM, systemów kodowania, ewidencji wywiadów, badań fizykalnych pacjenta i obserwacji lekarskich czy ewidencji rozpoznań i danych wypisowych.

Aby skorzystać z powyższych kursów wystarczy założyć konto na portalu.

W zakładce „Dokumenty” można znaleźć wszystkie potrzebne do nabycia wiedzy materiały, czyli podręczniki oraz prezentacje multimedialne.

Platforma e-learningowa znajdujące się pod adresem:

kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.csioz.gov.pl, stan z dnia 27 lipca 2015 r.