Dodatkowe wymagania dotyczą doświadczenia zarządczego na stanowiskach kierowniczych.

Zainteresowani mogą składać zgłoszenia w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie  do 11 kwietnia 2016. 

Szczegółowe informacje na temat wymagań dla kandydatów znajdują się na stronie www.cmj.org.pl

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki opieki zdrowotnej. 

Czytaj: CMJ informuje o akredytacji za pomocą spotów i seriali>>>

Do głównych zadań CMJ należy przygotowanie i prowadzenie szkoleń pobudzających i wspierających projekty podnoszenia jakości świadczeń zdrowotnych. Szkolenia organizowane są dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej przez Ośrodek Konsultacyjno - Szkoleniowy. 

Zadania CMJ to także przeprowadzanie i udoskonalanie procesu akredytacji placówek opieki zdrowotnej. Działający w CMJ Ośrodek Akredytacyjny realizuje Program Akredytacji Szpitali, w ramach którego niezależni wizytatorzy dokonują oceny akredytacyjnej w oparciu o publicznie znany zestaw standardów oraz monitorowanie wskaźników jakości, na które składają się parametry subiektywne (badanie satysfakcji pacjenta), obiektywne (wskaźniki medyczne) oraz o charakterze pośrednim (wskaźniki jakości życia). Działalność w tym zakresie realizowana jest przez Ośrodek Konsultacyjno - Szkoleniowy.

Do zadań CMJ należy też ocena jakości świadczeń wysokospecjalistycznych, która stanowi realizację rozporządzeń ministra zdrowia z 13 grudnia 2004 roku oraz z 7 grudnia 2006 roku w  sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa.