Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie ministra zdrowia z 31 sierpnia 2009 roku w sprawie procedury oceniającej spełnianie przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych standardów akredytacyjnych oraz wysokości opłat za jej przeprowadzenie (Dz. U. poz. 1216), opłata za przeprowadzenie procedury oceniającej ma wynieść w zakresie:
1) leczenia szpitalnego:
a) 15-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, za I kwartał poprzedniego roku, ogłaszanego przez prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” - dla podmiotu leczniczego prowadzącego szpital liczący powyżej 800 łóżek,
b) 11-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a - dla podmiotu leczniczego prowadzącego szpital liczący od 401 do 800 łóżek,
c) 8-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a - dla podmiotu leczniczego prowadzącego szpital liczący od 201 do 400 łóżek,
d) 7-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w lit. a - dla podmiotu leczniczego prowadzącego szpital liczący do 200 łóżek;
2) podstawowej opieki zdrowotnej:
a) 6,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla powyżej 110000 pacjentów,
b) 5,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zapewniającego świadczenia opieki zdrowotnej dla od 55001 do 110000 pacjentów,
c) 4,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zapewniających świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla od 27501 dla 55000 pacjentów,
d) 3,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla od 13751 do 27500 pacjentów,
e) 2,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zapewniającego świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej dla od 5501 do 13750 pacjentów,
f) 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 lit a - dla podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych zapewniającego świadczenia opieki zdrowotnej dla do 5500 pacjentów;
3) stacjonarnego leczenia uzależnień:
a) 6,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 lit a - dla podmiotu leczniczego prowadzącego szpital lub inny zakład leczniczy, w którym udziela się stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, liczący w zakresie uzależnień powyżej 100 łóżek,
b) 4,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 lit a - dla podmiotu leczniczego prowadzącego szpital lub inny zakład leczniczym ,w którym udziela się stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, liczący w zakresie leczenia uzależnień od 51 do 100 łóżek,
c) 3,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o który mowa w pkt 1 lit. a - dla podmiotu leczniczego prowadzącego szpital lub inny zakład leczniczy, w którym udziela się stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, liczący w zakresie leczenia uzależnień do 50 łóżek;
4) inwazyjnych procedur zabiegowych i operacyjnych 7-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 lit. a - dla podmiotu leczniczego prowadzącego szpital.

 Projekt zakłada również wprowadzenie możliwości dwustopniowej oceny standardu akredytacyjnego, czyli 5 punktów w przypadku spełnienia wymagania standardu oraz 1 punktu w przypadku niespełnienia tych wymagań. Wybrane wymagania będące przedmiotem standardów akredytacyjnych ze względu na ich charakter można weryfikować jedynie na zasadnie „zero-jedynkowej”, np. w szpitalu opracowano lub nie opracowano programu poprawy jakości w szpitalu funkcjonuje lub nie zespół ds. jakości.

Zakłada się, iż projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.