Projekt ma zmienić w rozporządzeniu ministra zdrowia z 30 grudnia 2004 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 11, poz. 86 z późn. zm.) definicję czynnika chemicznego stwarzającego zagrożenie na:

a) czynnik chemiczny, który spełnia kryteria klasyfikacji zawarte w którejkolwiek z klas zagrożeń fizycznych lub zagrożeń dla zdrowia człowieka określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 roku w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L 353 z 31.12.2008, s. 1 z późn. zm.), bez względu na to, czy został zaklasyfikowany,

b) czynnik chemiczny, który nie spełnia kryteriów klasyfikacji, o których mowa w lit. a, który z uwagi na swoje właściwości fizykochemiczne lub oddziaływanie na człowieka oraz sposób, w jaki jest stosowany lub obecny w miejscu pracy, może stwarzać ryzyko dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników; przez pojęcie to należy rozumieć także każdy czynnik chemiczny oraz pył, dla którego ustalono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 228 § 3 ustawy z  26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.).

Czytaj: Ustawa o substancjach chemicznych będzie dostosowana do prawa UE >>>

Planuje się, że projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 czerwca 2015 roku.