Business Centre Club przekazał do Ministerstwa Zdrowia, w ramach konsultacji społecznych, obszerną opinię na temat projektu wraz z uzasadnieniem. BCC za słuszny uznaje generalny cel projektu, jakim jest optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków NFZ na wyroby medyczne finansowane w ramach świadczeń gwarantowanych oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń.

Jednak, według BCC, złym rozwiązaniem jest przenoszenie wprost na rynek wyrobów medycznych  zasad obowiązujących na rynku farmaceutycznym. Wyroby medyczne nie powinny podlegać tym samym regulacjom co leki – uważają przedsiębiorcy.

„System refundacji wyrobów medycznych powinien funkcjonować w taki sposób, aby w ramach dostępnych publicznych środków odpowiadał w możliwie najwyższym stopniu aktualnemu zapotrzebowaniu i poprawił dostępność do świadczeń”- czytamy w stanowisku Business Centre Club.

BCC podkreśla, że zapisy projektu ustawy nie zawierają regulacji dotyczących doboru sprzętu medycznego według potrzeb indywidualnych, co stanowi podstawę rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osoby niepełnosprawnej, a wprowadzenie dotkliwej kary pieniężnej do 10 mln złotych może stanowić zagrożenie dla dalszego bytu podmiotu prowadzącego działalność na  rynku wyrobów medycznych.

Poza tym, jak wskazują przedsiębiorcy, objęcie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie systemem cen i marż urzędowych  może spowodować negatywny wpływ na rynek pracy, w związku z zagrożeniem bankructwem  drobnych krajowych przedsiębiorców i właścicieli  prowadzących  sklepy medyczne.

Objęcie wyrobów medycznych refundacją może natomiast spowodować ograniczenie dopuszczalnych działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli zawodów medycznych. Precyzyjnego uregulowania wymaga więc zakres dozwolonej reklamy wyrobów medycznych oraz sklepów medycznych.

Jak podkreśla BCC, nowelizacja nie może skutkować dodatkowymi kosztami dla podmiotów, z których wyrobów medycznych korzystają obecnie pacjenci w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ, a także w ramach hospitalizacji. Konieczne jest też, według przedsiębiorców, ustawowe sformułowanie uniwersalnych zasad dotyczących dopuszczalnych zmian wyrobu medycznego, które nie będą skutkowały  obowiązkiem ubiegania się o zmianę decyzji refundacyjnej i związanych z tym ponoszonych kosztów.

„Regulacje dotyczące możliwości dopłat pacjentów do wyrobów medycznych droższych niż oferowane bezpłatnie w świadczeniach gwarantowanych wymaga dopracowania. Wątpliwości i zastrzeżenia  dotyczące współpłacenia pacjenta za produkty ponadstandardowe powinny być rozstrzygnięte w dalszym procesie legislacyjnym” - podkreśla BCC.

Korzystna natomiast, według BCC, jest propozycja, zgodnie z którą z kosztu świadczenia gwarantowanego wyodrębniony zostanie koszt zastosowanego wyrobu medycznego oraz koszt samego zabiegu. 


Źródło: www.bcc.org.pl