Ustawa o działalności leczniczej weszła w życie 1 lipca 2011 roku. Miała zmniejszyć zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej, stwarzając możliwość ich przekształcenia w spółki kapitałowe. Zdaniem Business Center Club, pomimo podejmowania działań naprawczych, nie doprowadziło to w większości przypadków do znaczącej poprawy ich sytuacji finansowej.

BCC podziela opinię NIK z marca 2015 roku, że zasadniczy cel ustawy nie został osiągnięty, gdyż tylko „część szpitali skorzystała jedynie z chwilowego oddłużenia, choć później sytuacja finansowa niektórych wróciła do normy, czyli do generowania strat”. - Dlatego też podjęcie przez Ministerstwo Zdrowia zmian w ustawie o działalności leczniczej uznajemy za uzasadnione – komentuje Zenon Wasilewski z BCC.

Ekspert podkreśla, że w pracach nad tą ustawą zostały potwierdzone korzystne zmiany obecnego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia w kontaktach ze stroną społeczną. 

- Resort wybrał formułę konsultacji społecznych już na etapie założeń do projektu tej ustawy. Oczekujemy, że będzie to stała praktyka w pracach legislacyjnych resortu zdrowia – dodaje ekspert BCC.  

BCC wnosi szereg zastrzeżeń do projektu. Ocenia, że niektóre propozycje niekorzystnie wpłyną na stan finansów publicznych oraz na pogorszenie usług medycznych. 

- Straty poniesie nie tyle sektor prywatny, ale przede wszystkim sektor finansów publicznych i w efekcie pacjent. Wiele propozycji budzi nasze zastrzeżenia, co do ich zgodności z Konstytucją RP i orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, przede wszystkim w zakresie gwarancji swobody działalności gospodarczej – komentuje ekspert BCC. 

Dotyczy to zapisów, które wprowadzają zakazu zbywania akcji lub udziałów w spółkach Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, jeśli w ich wyniku podmioty te utraciłyby pakiet większościowy akcji lub udziałów, a także zmiany postępowania w przypadku wystąpienia straty netto (ujemnego wyniku finansowego) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wątpliwości budzi także zakaz wypłacania dywidendy w spółkach kapitałowych, w których ponad 51 procent akcji albo udziałów posiadają Skarb Państwa, JST albo uczelnia medyczna oraz wyłączenia stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.

Czytaj: Placówki medyczne poza ustawą o działalności gospodarczej>>>

Za słuszne zmiany BCC uznaje natomiast zniesienie obowiązku ubezpieczenia podmiotu leczniczego z tytułu zdarzeń medycznych, zobowiązania wojewodów do przeprowadzania kontroli łamania zakazu obrotu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobami medycznymi, konieczność współdziałania podmiotów leczniczych z Policją, finansowania dodatkowych świadczeń przez JST dla mieszkańców wspólnoty samorządowej oraz rozszerzenie przepisu dotyczącego możliwości przekazywania samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie publicznym uczelniom medycznym.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz \\\
    \\\\
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • \\\\
  • darmowa wysyłka od 50 zł
  • \\\
\\\