Określone w rozporządzeniu zasady mają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wskazanych systemów.

W porównaniu do poprzednio obowiązującego rozporządzenia ministra zdrowia z 13 sierpnia 2010 rokuw sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 162, poz. 1095) nowy akt normatywny dookreśla lokalizację Krajowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF) poprzez dodanie sformułowania „w Polsce”.

Ponadto wykaz systemów został zaktualizowany poprzez usunięcie Elektronicznego Systemu Monitorowania Zdrowia (ESMZ) oraz dodanie Elektronicznego Systemu Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek (EDNS), zapewniającego nadzór nad zasobami szczepionek zakupywanych przez Ministra Zdrowia ich dystrybucją i efektywnym wykorzystaniem do realizacji szczepień ochronnych w Polsce.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 17 października 2014 roku w sprawie systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. poz. 1474) stanowi między innymi, iż Główny Inspektor Sanitarny zarządza wymianą informacji poprzez:
1) zbieranie danych;
2) zapewnienie ciągłej, wielostronnej i szybkiej wymiany danych w sposób, który zapewni kompletność i niezbędną jakość informacji;
3) określanie jednolitych zasad oceny ryzyka sanitarnego i epidemiologicznego;
4) organizowanie specjalistycznych szkoleń w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych w tych systemach oraz ich obsługi
5) administrowanie i utrzymywanie centralnych baz danych tych systemów.

Rozporządzenie wejdzie w życie 13 listopada 2014 roku.

Opracowanie: Jacek Tkacz