Umowy takie są stosowane zamiast  umów dotyczących cesji wierzytelności, które wymagają zgody organu założycielskiego. W przypadku umów poręczenia taka zgoda nie jest wymagana.

Cały tekst www.kancelaria.lex.pl