Komisja przypomniana w uchwale głośną sprawę Alicji Tysiąc. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził 10 lat temu , że w jej przypadku nie zapewniono prawa do odwołania się od orzeczenia lekarza oceniającego, że stan zdrowia kobiety nie uzasadnia przeprowadzenia legalnego zabiegu przerwania ciąży. 

Zdaniem Trybunału, skuteczna procedura powinna gwarantować prawo do oceny sprawy przez niezależny i kompetentny organ, zapewniać kobiecie możliwość przedstawienia swoich racji, bycia osobiście wysłuchaną oraz obligować do wydania w terminie decyzji uzasadnionej na piśmie.

Procedurę rozpatrywania sprzeciwu od opinii albo orzeczenia lekarskiego reguluje art. 31 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W ocenie Komisji Praw Człowieka przy NRA procedury sprzeciwu nie można nadal uznać za skuteczny mechanizm ochrony praw pacjenta. Kobiety, z uwagi na nadmierny formalizm procedury, od lat z niej nie korzystają, a tym samym nie uzyskują zaświadczenia o wystąpieniu okoliczności uzasadniających ewentualne przerwanie ciąży, na podstawie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

24 lutego 2017 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która nie upraszcza procedury wnoszenia sprzeciwu.

„Zaniechanie znowelizowania tych przepisów pokazuje, że polskie władze nie zapewniają efektywnej realizacji prawa do przerywania ciąży w przypadkach wskazanych w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. A tym samym gwarancji wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka” – czytamy w uchwale Komisji.

Źródło: www.adwokatura.pl

 [-OFERTA_HTML-]