Zgodnie z ustawą z 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916) - dalej u.o.z.p., zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem

społeczeństwa;

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób

starszych;

3) promocję zdrowia;

4) profilaktykę chorób;

5) działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;

6) analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb

zdrowotnych społeczeństwa;

7) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zdrowia publicznego;

8) rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;

9) ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;

10) działania w obszarze aktywności fizycznej.

Czytaj: Małecka-Libera: ustawa o zdrowiu publicznym szansą na poprawę zdrowia Polaków>>>

Zadania będą realizowane przez organy administracji rządowej, agencje wykonawcze i państwowe jednostki organizacyjne, a także jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. W realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego mogą uczestniczyć także podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 u.o.z.p., w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Ustawa o zdrowiu publicznym zakłada również utworzenie Rady do spraw Zdrowia Publicznego, która będzie pełniła funkcję opiniodawczo-doradczą dla ministra właściwego do spraw zdrowia, a także utworzenie Narodowego Programu Zdrowia, czyli dokumentu ustawianego w celu realizacji polityki zdrowia publicznego opierającego się na współdziałaniu organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 u.o.z.p.

Dowiedz się więcej z książki
Zagrożenia zdrowia publicznego. Zdrowie człowieka a środowisko. Część 2
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Zadania z zakresu zdrowia publicznego będą finansowane ze środków pozostających w dyspozycji:

1) ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym ze środków państwowych funduszy celowych;

2) realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego:

a) innych ministrów lub centralnych organów administracji rządowej, w tym ze środków państwowych funduszy

celowych,

b) agencji wykonawczych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, w tym Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa o zdrowiu publicznym wejdzie w życie 3 grudnia 2015 roku, z wyjątkiem:

1) art. 4 ust. 2 pkt 7 u.o.z.p., który wchodzi w życie 1 października 2017 roku;

2) art. 9, art. 19 pkt 1, 3, 4 i 6, art. 20, art. 23 i art. 25 pkt 1 u.o.z.p., które wchodzą w życie 1 stycznia 2016 roku;

3) art. 12 i art. 22 u.o.z.p., które wchodzą w życie  stycznia 2017 roku;

4) art. 21 u.o.z.p., który wchodzi w życie 1 stycznia 2018 roku.