1 marca 2015 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. poz. 171). Rozporządzenie jest związane z wejściem w życie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, która reguluje zasady i tryb rejestracji stanu cywilnego oraz dokonywania czynności z tego zakresu.

W celu zgłoszenia urodzenia dziecka od 1 marca 2015 roku, zamiast dotychczas wypełnianego jednego dokumentu - Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka - będzie musiał być wypełniany jeden z dwóch dokumentów - Karta urodzenia lub Karta martwego urodzenia. W przypadku urodzenia żywego Kartę urodzenia przekazuje się do urzędu stanu cywilnego w ciągu trzech dni od jej wypełnienia. Kartę martwego urodzenia należy wypełniać wyłącznie wtedy, jeżeli określono płeć dziecka i przekazuje się ją do urzędu stanu cywilnego w ciągu jednego dnia od jej wypełnienia. W sytuacji urodzenia martwego, kiedy płeć nie jest ustalona lub nie jest możliwa do ustalenia – karty martwego urodzenia nie wypełnia się.

Zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.), o wejściu w życie powyżej wskazanych nowych regulacji prawnych należy informować pacjentki i ich rodziny.

Wzory kart znajdują się w załączniku do podanego rozporządzenia.

Od 1 stycznia 2018 roku wejdą w życie elektroniczne karty urodzenia oraz martwego urodzenia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 18 lutego 2015 r.