- W pierwszej połowie czerwca Komisja Ewaluacji Nauki podjęła uchwały w sprawie kategorii naukowych proponowanych dla podmiotów w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych i artystycznych. Są one dostępne na stronie MEiN. Minister Edukacji i Nauki, biorąc pod uwagę uchwały Komisji Ewaluacji Nauki, w drodze decyzji administracyjnych, przyznał kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

Czytaj także: ​MEiN zmniejszy negatywne skutki ewaluacji - szczegóły pod koniec tygodnia>>

 

Mniej niż B+ to utrata uprawnień

Ustawa 2.0 mocno zmodyfikowała zasady ewaluacji działalności naukowej – to, jaką kategorię przyzna się dyscyplinie naukowej na danej uczelni, będzie kluczowe nie tylko ze względów finansowych. Zaważy na przetrwaniu danego ośrodka, bo to od tego zależeć będzie m.in. możliwość nadawania stopni i tytułów, akademicki charakter uczelni, możliwość prowadzenia szkół doktorskich, czy choćby samodzielność przy tworzeniu kierunków studiów. Wszystkie ośrodki z kategorią niższą niż B+ takie uprawnienia stracą.

 

UJ dostał 4 kategorie A+ (nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki o bezpieczeństwie, psychologia) i 7 kategorii A (filozofia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki o sztuce, nauki prawne). Politechnika Gdańska otrzymała 3 kategorie A+ (architektura i urbanistyka; automatyka, elektronika i elektrotechnika, nauki chemiczne) i 8 kategorii A (ekonomia i finanse, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna,; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; matematyka, nauka o zarządzaniu i jakości). Uniwersytet Adama Mickiewicza zdobył 2 kategorie A+ (archeologia i nauki o kulturze i religii) i 10 A (astronomia, filozofia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, inżynieria materiałowa, językoznawstwo, literaturoznawstwo, matematyka, nauki fizyczne, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne).

 

Kategorie w naukach prawnych

Uczelnia Kategoria
Politechnika Warszawska A+
Uniwersytet w Białymstoku A+
Akademia Pomorska w Słupsku A
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie A
Uniwersytet Gdański A
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w
Częstochowie
A
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie A
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie A
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu A
Uniwersytet Szczeciński A
Uniwersytet Śląski w Katowicach A
Uniwersytet Wrocławski A
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie B+
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży B+
Akademia Sztuki Wojennej B+
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk B+
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie B+
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w
Krakowie
B+
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy B+
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w
Warszawie
B+
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie B+
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie B+
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu B+
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie B+
Uniwersytet Łódzki B+
Uniwersytet Opolski B+
Uniwersytet Rzeszowski B+
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu
B+
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie B+
Uniwersytet Warszawski B+
Uniwersytet Zielonogórski B+
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu B+
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie B+
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła
Wyższa z siedzibą w Rzeszowie
B+
Akademia im. Jakuba z Paradyża B
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie B
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach B
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy B
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w
Krakowie
B

 

MEiN korygowało wyniki

W maju resort nauki zapowiedział, że skoryguje wyniki. - Otrzymaliśmy od KEN propozycje zestawu wartości referencyjnych i oceny poszczególnych dyscyplin, poszczególnych podmiotodyscyplin publikacji podmiotów. Oceniono łącznie 283 podmioty, 1145 podmiotodyscyplin, 700 tys. publikacji, 1 tys. patentów, 18 tys. projektów, 54 tys. osiągnięć artystycznych - mówił minister Przemysław Czarnek. 

Czytaj: Minister wkrótce z kompetencją do ustalania progu, od którego zależy kategoria naukowa>>

 Wskazywał, że gdyby resort zgodził się na ocenę KEN to np. Szkoła Głowna Handlowa traciłaby prawa do nadawania doktoratu i stopnia doktora habilitowanego w ekonomii i zarządzaniu. Z kolei Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego traciłaby te uprawnienia na weterynarii a UJ - w naukach farmaceutycznych. W ewaluacji przyznawane będą kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od tych kategorii zaś zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i kwota subwencji, którą jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Ewaluacja w nowym kształcie objęła lata 2017-2021 i rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r.