Prezydent podpisał ustawę powołująca do życia Sieć Badawczą Łukasiewicz. Głównym celem działalności Sieci będzie prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników.

 

Rząd przyjął projekt ustawy ws. Sieci Badawczej: Łukasiewicz>>

 

Lepiej zarządzane instytuty

Utworzenie sieci jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia administracji publicznej wysoko specjalistyczną wiedzą ekspercką, szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami. Za planowanie i koordynację prac badawczych prowadzonych w instytutach będzie odpowiadać Centrum Łukasiewicz. Jednocześnie Centrum Łukasiewicz będzie również, tak samo jak instytuty, realizować projekty badawcze i komercjalizować ich wyniki.

 

 Centrum Łukasiewicz będzie państwową osobą prawną, a jego siedzibą będzie miasto stołeczne Warszawa. Głównymi zadaniami instytutów działających w ramach Sieci będzie realizacja projektów badawczych, w tym międzynarodowych, a także komercjalizacja wyników prac. Poza podstawową działalnością instytuty będą mogły również produkować unikatową aparaturę badawczą i unikatowe materiały, prowadzić działalność metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną, opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych, prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki, a w razie potrzeby także inną działalność związaną z ich charakterem. Ważnym aspektem funkcjonowania instytutów będzie ich działalność na rzecz społeczeństwa, dlatego wśród zadań instytutów znalazła się również popularyzacja nauki i wiedzy o nowych technologiach.
Instytuty, które będą działać w ramach Sieci, zachowają odrębną osobowość prawną, będą działać we własnym imieniu i na własny rachunek.

 

 

Andrzej Barański, Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska, Maria Szymańska

Sprawdź  
POLECAMY


Centrum Łukasiewicz i instytuty będą działały na podstawie statutów i regulaminów organizacyjnych. Statut Centrum Łukasiewicz zostanie nadany przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, natomiast statuty instytutów będą uchwalały rady instytutów. Regulamin organizacyjny Centrum Łukasiewicz ustali jego Prezes, zaś regulaminy organizacyjne instytutów – dyrektorzy, po zasięgnięciu opinii rad instytutów. Zarówno statuty, jak i regulaminy organizacyjne instytutów będzie zatwierdzał Prezes Centrum Łukasiewicz.