Głównym celem działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz będzie prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju i komercjalizacja ich wyników. Dodatkowo Sieć będzie miała za zadanie wspierać politykę gospodarczą państwa. Za planowanie i koordynację prac badawczych prowadzonych w instytutach będzie odpowiadać Centrum Łukasiewicz na czele z Prezesem Centrum. Nadzór nad działalnością Centrum będzie sprawował minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

Autonomia Sieci

Sieć będzie posiadała autonomię w zakresie realizacji wskazanych w ustawie zadań. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, zapewni bardziej efektywną współpracę instytutów badawczych, które wejdą w jej skład, m. in. dzięki ujednoliceniu mechanizmów zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej, a także umożliwi efektywny nadzór nad działalnością zintegrowanych w niej instytutów.

 

Będzie też stanowić zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, szczególnie w obszarach związanych z nowoczesnymi technologiami. Funkcjonowanie Sieci pozwoli także uniknąć powielania tematyk badawczych realizowanych obecnie przez poszczególne instytuty badawcze. Dzięki współpracy z uczelniami Sieć będzie miała także możliwość oddziaływania na realizację procesu kształcenia kadr dla gospodarki.

Cel Sieci

Głównym celem Sieci będzie prowadzenie badań aplikacyjnych i prac rozwojowych szczególnie ważnych dla realizacji polityki gospodarczej i innowacyjnej a także polityki naukowej państwa, a także transfer wiedzy oraz wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki. 

Warto przeczytać: Powstaną wirtualne instytuty badawcze

Będzie wspierać politykę gospodarczą państwa, w szczególności przez dokonywanie prognoz trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój, oraz analiz aktualnego stanu techniki oraz opracowywanie technologicznych map drogowych na potrzeby polityk publicznych. 

Zobacz też w LEX:

Ulga na działalność badawczo-rozwojową w praktyce

Na jakich zasadach można udostępnić dokumentację medyczną pacjentów w celu przeprowadzeniabadań naukowych?