Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku. W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków o przyznanie stypendium, z czego 1835 spełniło warunki formalne i zostało poddanych ocenie.

Czasopisma w wykazie, ale nie we właściwych dyscyplinach>>

 

Stypendia dla młodych naukowców

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki otrzymują osoby, które w dniu podjęcia przez ministra decyzji o przyznaniu tego świadczenia posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

 

 

Najwięcej stypendiów zostało przyznanych młodym naukowcom zgłoszonym przez:

  •     Politechnikę Wrocławską – 16,
  •     Politechnikę Warszawską – 15,
  •     Warszawski Uniwersytet Medyczny – 14,
  •     Uniwersytet Jagielloński – 12
  •     Uniwersytet Warszawski – 12