Wniosek organizatora o zaliczenie placówki do bibliotek naukowych złożony do ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego opiniuje Krajowa Rada Biblioteczna, która jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

„Publikacje naukowe w Polsce – stan spraw i kierunki zmian” - konferencja już 3 listopada>>

Nowe biblioteki na liście

  1. Zatwierdzone jest dodanie Biblioteki Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim do wykazu bibliotek naukowych. Wnioski te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Krajową Radę Biblioteczną (KRB), a minister kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z rekomendacjami KRB, zdecydował o zaliczeniu tych bibliotek do kategorii bibliotek naukowych.

  2. Zatwierdzono także zmianę nazwy Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego, która teraz będzie się nazywać Centralna Biblioteka Rolnicza Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Oddział w Puławach. Zmiana nazwy była konieczna ze względu na połączenie Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego z Narodowym Instytutem Kultury i Dziedzictwa Wsi przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Głównym celem nowelizacji jest aktualizacja załącznika do rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Czytaj też: Biblioteki jako podatnicy podatku od towarów i usług >>

Czytaj też: Prawnoautorskie aspekty udostępniania utworów w działalności bibliotek >>