Rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020 ma obowiązywać od 31 grudnia. Jak wynika z niego jest realizacją art. 31 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z nim a celu przeciwdziałania COVID-19 prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i działami budżetu państwa, uwzględniając wysokość oraz rodzaj koniecznego wsparcia i bieżące wykonanie wydatków w poszczególnych częściach i działach budżetu państwa.

Czytaj: Od poniedziałku uczelnie mają kształcić zdalnie lub hybrydowo>>

Z inwestycji szpitali na badania 

Pieniądze - jak wynika z załącznika do rozporządzanie mają być przesunięte ze środków przeznaczonych dla szpitali klinicznych. Konkretnie chodzi o 48 mln 825 tys. zł z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, oraz o 29 mln 164 tys. zł z dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych. 

Celem jest dofinansowanie działalności dydaktycznej i badawczej - środki mają być przeznaczone na subwencje z budżetu dla podmiotów
systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych.