O kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim, prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne lub niestacjonarne w uczelniach niepublicznych). Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na tych studiach ze środków pochodzących z budżetu państwa, a następnie – po spełnieniu warunków –jego częściowego lub całkowitego umorzenia.

Stypendia z KPO mają zatrzymać lekarzy w kraju, ale metody niepewne>>

 

Kredyt na sześć lat, 10 lat pracy

Kredytowanie studiów odbywać się będzie w transzach wypłacanych przez bank na wyodrębniony rachunek uczelni, przez okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż przez 6 lat. Kredyt będzie miał preferencyjny charakter. To m.in.: niskie oprocentowanie, możliwość wystąpienia przez kredytobiorcę o wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu, możliwość wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty kredytu, możliwość obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej – możliwość zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

O kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2021/2022 (kontynuujący studia), jak również podejmujący studia począwszy od roku 2021/2022 przy czym po raz pierwszy o kredyt będzie można ubiegać się od 1 października 2021 r.


Umorzenie kredytu w całości będzie możliwe pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

  • obowiązku odpracowania studiów po ich ukończeniu przez okres nie krótszy niż 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w publicznej służbie zdrowia,
  • obowiązku uzyskania tytułu specjalisty w wymienionym okresie, w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego.


Dodatkowo przewidziano możliwość umorzenia kredytu na wniosek kredytobiorcy, w zależności od okresu wykonywania przez niego zawodu lekarza po ukończeniu studiów oraz liczby semestrów sfinansowanych z kredytu na studia medyczne. W czasie odbywania studiów, objętych kredytem na studia medyczne, odsetki należne bankowi będą pokrywane przez Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych (Fundusz utworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego). Decyzje umarzające kredyt na studia medyczne będzie wydawał minister zdrowia, a także w ograniczonym zakresie banki.

Uzasadniając projekt rząd zauważa, że Polska nadal pozostaje krajem, który stanowi atrakcyjny rynek pozyskiwania wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego. Wyjazd lekarza skutkuje ograniczeniem dostępu do usług medycznych w kraju. Z danych Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów wynika, że liczba zaświadczeń wydanych lekarzom (z wyłączeniem lekarzy specjalistów) od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do 2019 r., wyniosła ok. 16 tys. Najczęściej po takie zaświadczenia zgłaszają się lekarze chcący kontynuować karierę zawodową poza granicami kraju.